Úvod Obchodní podmínky Možnosti dopravy a platby Katalog Kontaktujte nás 722 655 761-2 winc@winc.cz Registrace Přihlášení

Qalt na záclony prací prostředek 100g

speciální prac.pros.

Katalogové číslo:0240013
Dostupnost:Skladem 89 ks Aktualizováno: k 12.7.2024 17:08
Značka:Qalt
Cena za:Kus
2190Kč/ks
26,50 Kč s DPH
ks

Qalt na záclony prací prostředek 100g

12ks/bal

Popis produktu :

Práškový bezfosfátový bioaktivní prací prostředek s vysokou prací a bělící účinností.

Použití: Určen pro praní bílých i stálobarevných záclon ve všech typech praček.
Dávkování: Obsah jednoho sáčku na jeden prací cyklus.

                           

Signální slovo: VAROVÁNÍ 

H-věty:
H319 Způsobuje vážné podráždění očí. 

P-věty:
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P264 Po manipulaci důkladně omyjte vodou.
P280 Používejte ochranné rukavice.
P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně oplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P337+P313 Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.EUH208 Obsahuje enzymy proteázu a alfa-amylázu. Může vyvolat alergickou reakci.

EUH208 Obsahuje enzymy proteázu a alfa-amylázu. Může vyvolat alergickou reakci.
Obsahuje: Uhličitan sodný, peruhličitan sodný, alkylsíran sodný, (1-hydroxyethylidene)bisfosfonová kyselina, sodná sůl, enzym proteáza, enzym alfa-amyláza.

Ke stažení

docx BL-QaltNaZáclony.docx 50 KB Ke stažení