Úvod Obchodní podmínky Možnosti dopravy a platby Katalog Kontaktujte nás 722 655 761-2 winc@winc.cz Registrace Přihlášení

Qalt Excel profesionální prací prostředek 10kg

na barevné i bílé

Katalogové číslo:0240017
Dostupnost:Skladem 3 ks Aktualizováno: k 3.2.2023 17:55
Značka:Qalt
Cena za:Kus
59800Kč/ks
723,58 Kč s DPH
ks

Qalt Excel profesionální prací prostředek 10kg

nejvyšší kvalita,ekolog.prac.pr.

Popis produktu :

Qalt Excel je prací prostředek určený pro všechny druhy prádla s výjimkou vlny a přírodního hedvábí. Vhodný pro všechny druhy praček i na ruční praní.

Použití: Je vhodný pro praní všech druhů prádla při teplotách 30 – 90°C s výjimkou vlny a přírodního hedvábí.
Dávkování: Naplňte zásobník automatické pračky - 90 až 120g dle tvrdosti vody a znečištění prádla.

                           

Signální slovo: NEBEZPEČÍ 

H-věty:
H318 Způsobuje vážné poškození očí. 

P-věty:
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ ochranné brýle/obličejový štít.
P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně oplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P310 Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře.

EUH208 Obsahuje enzymy proteázu a alfa-amylázu. Může vyvolat alergickou reakci.
Obsahuje: Uhličitan sodný, peruhličitan sodný, dodecylbenzensulfonát sodný, C12-14 alkohol 7EO (ethoxylovaný alkohol C12 - C14), enzym proteáza, enzym alfa-amyláza.

Ke stažení

pdf BL-Qalt Excel.pdf 506 KB Ke stažení