Úvod Obchodní podmínky Možnosti dopravy a platby Katalog Kontaktujte nás 722 655 761-2 winc@winc.cz Registrace Přihlášení

CIT prací prášek 9kg

Katalogové číslo:0240005
Dostupnost:Skladem 22 ks Aktualizováno: k 15.6.2024 14:01
Značka:Cit
Cena za:Kus
31500Kč/ks
381,15 Kč s DPH
ks

CIT prací prášek 9kg

9kg/ks

Popis produktu :

Prací prášek na bílé i barevné prádlo, praní při teplotě 40°C,60°C,90°C. Univerzální prací prostředek s vysokou prací schopností, příjemnou dlouhotrvající vůní a s obsahem enzymů a aktivního kyslíku.

Použití: Je vhodný pro všechny druhy prádla. Praní na 40°C,60°C, 90°C.
Dávkování: Naplňte zásobník automatické pračky - 80 až 160g dle tvrdosti vody a znečištění prádla.

                           

Signální slovo: VAROVÁNÍ 

H-věty:
H290 Může být korozivní pro kovy.
H315 Dráždí kůži.
H318 Způsobuje vážné poškození očí.

P-věty:
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P264 Po manipulaci důkladně omyjte ruce.
P280 Používejte ochranné rukavice.
P305 + P351 + P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P310 Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře.
P501 Odstraňte obsah/obal odevzdáním do sběrny nebezpečných odpadů.

Obsahuje: méně než 5 % aniontové povrchově aktivní látky, méně než 5 % neiontové povrchově aktivní látky, méně než 5 % mýdlo, méně než 5 % zeolity, méně než 5 % optické zjasňovače, méně než 5 % enzymy, parfém.

Ke stažení

pdf BL-CIT prací prášek.pdf 759 KB Ke stažení