Úvod Obchodní podmínky Možnosti dopravy a platby Katalog Kontaktujte nás 722 655 761-2 winc@winc.cz Registrace Přihlášení

Trim prací prášek 9kg

Katalogové číslo:0240020
Dostupnost:Skladem 10 ks Aktualizováno: k 3.2.2023 17:55
Značka:Trim
Cena za:Kus
13660Kč/ks
165,29 Kč s DPH
ks

Trim prací prášek 9kg

na všechny druhy prádla

Popis produktu :

Univerzální prací prášek TRIM, objem 9 kg = 90 dávek, univerzální prací prostředek. Praní na 30°C, 40°C,60°C, 90°C. Příjemná vůně bavlny. Vhodné všude tam kde je kladen důraz na ekonomickou stránku praní. Nízká cena.

Použití: Je vhodný pro všechny druhy prádla. Praní na 30°C, 40°C,60°C, 90°C.
Dávkování: Naplňte zásobník automatické pračky - 100 až 200g dle tvrdosti vody a znečištění prádla.

                           

Signální slovo: NEBEZPEČÍ 

H-věty:
H318 Způsobuje vážné poškození očí.
H315 Dráždí kůži.

P-věty:
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ ochranné brýle/obličejový štít.
P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně oplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P310 Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře.
P302+352 PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody a mýdla.
P501   Odstraňte obsah/obal podle státních předpisů.

Obsahuje: < 5 % aniontové povrchově aktivní látky, < 5 % neiontové povrchově aktivní látky, < 5 % mýdlo, enzymy, Parfum: (geranyl acetate, alpha-isometyl ionone, ethyl trimethyl cyclopentene butenol).

Ke stažení

pdf BL-Trim prací prášek.pdf 205 KB Ke stažení