Úvod Obchodní podmínky Možnosti dopravy a platby Katalog Kontaktujte nás 722 655 761-2 winc@winc.cz Registrace Přihlášení

W PROFI do myčky-mycí 1kg

do myček nádobí

Katalogové číslo:0290012
Dostupnost:Skladem 27 ks Aktualizováno: k 3.2.2023 17:55
Značka:W PROFI
Cena za:Kus
8490Kč/ks
102,73 Kč s DPH
ks

W PROFI do myčky-mycí 1kg

6ks/kart, mycí kapalina

Popis produktu :

​Profesionální tekutý mycí prostředek určený pro všechny typy myček nádobí. Výrobek doporučujeme používat v kombinaci s „W PROFI do myčky na nádobí oplachová kapalina“.

Použití: Aplikujte přímo příslušnou hadičkou z kanystru nebo vložte doporučenou dávku do zásobníku myčky.
Dávkování: regulujte mezi 1-5g/1l vody podle míry znečištění a tvrdosti vody.  U myček s automatickým dávkováním nastavte čerpadlo dle naměřené tvrdosti vody a provozních podmínek dle doporučeného dávkování.
 
                           

Signální slovo: NEBEZPEČÍ 

H-věty:
H314 Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí.
H290 Může být korozivní pro kovy.

P-věty:
P280 Používejte ochranné rukavice, ochranný oděv, ochranné brýle.
P301+P330+331 PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení.
P303+P361+P353 PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou.
P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P310 Okamžitě volejte lékaře.
P501 Odstraňte obal předáním na sběrný dvůr do části nebezpečného odpadu nebo oprávněné osobě.

Obsahuje Hydroxid draselný, hydroxid sodný.
Obsahuje : méně než 5% aniontové povrchově aktivní látky; hydroxid sodný, hydroxid draselný, komplexotvorné látky, ochranný polymer.

Ke stažení

pdf BL-W PROFI-mycí kapalina.pdf 899 KB Ke stažení