Úvod Obchodní podmínky Možnosti dopravy a platby Katalog Kontaktujte nás 722 655 761-2 winc@winc.cz Registrace Přihlášení

W EXTRA na nádobí 1L

citrus

Katalogové číslo:0010022
Dostupnost:Skladem 23 ks Aktualizováno: k 16.4.2024 19:03
Značka:W EXTRA
Cena za:Kus
6090Kč/ks
73,69 Kč s DPH
ks

W EXTRA na nádobí 1L

6ks/kart, na ruční mytí nádobí

Popis produktu :

Mycí prostředek – citrus. 
Prostředek na mytí nádobí s extra silnou odmašťovací schopností. Účinně odstraňuje mastnotu a nečistoty.

Použití: dostatečné množství přípravku naneste na znečištěné nádobí. Po umytí opláchněte čistou vodou. Dávkování je nutné zohlednit úroveň nečistoty, množství nádobí a typ vody.
Dávkování: 3pol. lžíce na 5-7 L vody. Po umytí opláchněte nádobí vodou.

                           

Signální slovo: NEBEZPEČÍ 

H-věty:
H318 Způsobuje vážné poškození očí.
H315 Dráždí kůži.

P-věty:
P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P264 Po manipulaci důkladně omyjte ruce.
P280 Používejte ochranné brýle.
P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P310 Okamžitě volejte lékaře.

Obsahuje 5-<15 % aniontové povrchově aktivní látky, <5 % neiontové povrchově aktivní látky, parfémy,
Methylchloroisothiazolinone (and) Methylisothiazolinone, barvivo, Limonene.

EUH 208 Obsahuje reakční směs: 5-chlor-2-methylisothiazol-3 (2H)-on [číslo ES 247-500-7] a
2-methylisothiazol-3(2H)-on [číslo ES 220-239-6] (3:1). Může vyvolat alergickou
reakci.

Ke stažení

pdf BL-W EXTRA na nádobí new 2023.pdf 390 KB Ke stažení