Úvod Obchodní podmínky Možnosti dopravy a platby Katalog Kontaktujte nás 722 655 761-2 winc@winc.cz Registrace Přihlášení

W-Na nádobí 1L - citrón

žlutý

Katalogové číslo:0010018
Dostupnost:Skladem 49 ks Aktualizováno: k 12.7.2024 17:08
Značka:Wincomp
Cena za:Kus
3990Kč/ks
48,28 Kč s DPH
ks

W-Na nádobí 1L - citrón

6ks/kart, na ruční mytí nádobí

Popis produktu :

Mycí prostředek – citrón. 
Prostředek na mytí nádobí. Účinně odstraňuje mastnotu a nečistoty.

Použití: dostatečné množství přípravku naneste na znečištěné nádobí. Po umytí opláchněte čistou vodou.
Dávkování: Je nutné zohlednit úroveň nečistoty, množství nádobí a typ vody.
Dávkování: je 2-3 polévkové lžíce na 5 l vody.

                           

Signální slovo: NEBEZPEČÍ

H-věty:
H315   Dráždí Kůži.
H317   Může vyvolat alergickou kožní reakci.
H318   Způsobuje vážné poškození očí.
H412   Škodlivý pro vodní organismy, s dlohodobými účinky.

P-věty:
P101   Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
P102   Uchovávejte mimo dosah dětí.
P280   Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle.
P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P310   Okamžitě volejte lékaře.
P501   Odstraňte obsah/obal předáním oprávněné osobě k nakládání s odpady nebo vrácením dodavateli.

Obsahuje AlkoholyC12-C14, ethoxylované, sulfáty, sodné soli, 2-methylisothiazol-3(2H)-on.
Obsahuje: 15-<30 % aniontové povrchově aktivní látky, parfémy, 1,2-Benzoisothiazolin-3(2H)-on, 2-Methylisothiazol-3(2H)-on, N-(3-aminopropyl)-N-dodecylpropan-1,3-diamin, barvivo, Citral, Garaniol, Linalool, Citronellol.

Ke stažení

pdf BL-W-NOVÉ 2021 W-na nádobí s vůní citrónu_8-4-2021 260 KB Ke stažení