Úvod Obchodní podmínky Možnosti dopravy a platby Katalog Kontaktujte nás 722 655 761-2 winc@winc.cz Registrace Přihlášení

W EXTRA na nádobí (volná litráž)

3L,5L,10L,25L

Katalogové číslo:0010021
Dostupnost:Skladem 478 l Aktualizováno: k 27.11.2023 21:00
Značka:W EXTRA
Cena za:Litr
3390Kč/l
41,02 Kč s DPH
l × bal

K produktu bude přičtena cena za vratný obal.


W EXTRA na nádobí (volná litráž)

na ruč.mytí nádobí s extra silou

Popis produktu :

Mycí prostředek – citrus. 
Prostředek na mytí nádobí s extra silnou odmašťovací schopností. Účinně odstraňuje mastnotu a nečistoty.

Použití: dostatečné množství přípravku naneste na znečištěné nádobí. Po umytí opláchněte čistou vodou. Dávkování je nutné zohlednit úroveň nečistoty, množství nádobí a typ vody.
Dávkování: 3pol. lžíce na 5-7 L vody. Po umytí opláchněte nádobí vodou.

                           

Signální slovo: NEBEZPEČÍ 

H-věty:
H318 Způsobuje vážné poškození očí.
H315 Dráždí kůži.

P-věty:
P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P264 Po manipulaci důkladně omyjte ruce.
P280 Používejte ochranné brýle.
P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P310 Okamžitě volejte lékaře.

Obsahuje 5-<15 % aniontové povrchově aktivní látky, <5 % neiontové povrchově aktivní látky, parfémy,
Methylchloroisothiazolinone (and) Methylisothiazolinone, barvivo, Limonene.

EUH 208 Obsahuje reakční směs: 5-chlor-2-methylisothiazol-3 (2H)-on [číslo ES 247-500-7] a
2-methylisothiazol-3(2H)-on [číslo ES 220-239-6] (3:1). Může vyvolat alergickou
reakci.

Ke stažení

pdf BL-W EXTRA na nádobí new 2023.pdf 390 KB Ke stažení