Úvod Obchodní podmínky Možnosti dopravy a platby Katalog Kontaktujte nás 722 655 761-2 winc@winc.cz Registrace Přihlášení

W-Na nádobí bez parfému- (volná litráž)

3L,5L,10L,25L

Katalogové číslo:0010010
Dostupnost:Skladem 515 l Aktualizováno: k 29.11.2023 19:32
Značka:Wincomp
Cena za:Litr
1990Kč/l
24,08 Kč s DPH
l × bal

K produktu bude přičtena cena za vratný obal.


W-Na nádobí bez parfému- (volná litráž)

na ruční mytí nádobí bez parfému

Popis produktu :

Mycí prostředek – bez parfému. 
Prostředek na mytí nádobí. Účinně odstraňuje mastnotu a nečistoty.

Použití: dostatečné množství přípravku naneste na znečištěné nádobí. Po umytí opláchněte čistou vodou.
Dávkování: Je nutné zohlednit úroveň nečistoty, množství nádobí a typ vody.
Dávkování: je 2-3 polévkové lžíce na 5 l vody.

                           

Signální slovo: NEBEZPEČÍ

H-věty:
H315   Dráždí Kůži.
H317   Může vyvolat alergickou kožní reakci.
H318   Způsobuje vážné poškození očí.

P-věty:
P101   Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
P102   Uchovávejte mimo dosah dětí.
P280   Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle.
P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P310   Okamžitě volejte lékaře.
P501   Odstraňte obsah/obal předáním oprávněné osobě k nakládání s odpady nebo vrácením dodavateli.

Obsahuje AlkoholyC12-C14, ethoxylované, sulfáty, sodné soli, alkylbenzen sulfonát sodný, 2-methylisothiazol-3(2H)-on.
Obsahuje: 15-<30 % aniontové povrchově aktivní látky, 1,2-Benzoisothiazolin-3-on, 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on, N-(3-aminopropyl)-N-dodecylpropan-1,3-diamin, barvivo.

Ke stažení

pdf BL-W-NOVÉ 2021 W-na nádobí bez parfému_8-4-2021.pd 261 KB Ke stažení