Úvod Obchodní podmínky Možnosti dopravy a platby Katalog Kontaktujte nás 722 655 761-2 winc@winc.cz Registrace Přihlášení

W PROFI do myčky-oplach 1kg

do myček nádobí

Katalogové číslo:0290013
Dostupnost:Skladem 39 ks Aktualizováno: k 12.7.2024 17:08
Značka:W PROFI
Cena za:Kus
7990Kč/ks
96,68 Kč s DPH
ks

W PROFI do myčky-oplach 1kg

6ks/kart, oplachová kapalina

Popis produktu :

Profesionální tekutý oplachový a lešticí prostředek pro všechny typy myček nádobí. Zamezuje tvorbě stop po mineráliích na mytém nádobí. Vhodný jako druhá fáze (oplachování) po prostředku „W PROFI do myčky na nádobí mycí kapalina“.
 
Použití: Aplikujte přímo příslušnou hadičkou z kanystru nebo vložte doporučenou dávku do zásobníku myčky.
Dávkování: regulujte mezi 0,1-2 g/1l vody podle tvrdosti vody. U myček s automatickým dávkováním nastavte čerpadlo dle naměřené tvrdosti vody a provozních podmínek dle doporučeného dávkování.
 
                           

Signální slovo: NEBEZPEČÍ 

H-věty:
H318 Způsobuje vážné poškození očí.
H226 Hořlavá kapalina a páry.

P-věty:
P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji
zapálení. Zákaz kouření.
P280 Používejte ochranné brýle.
P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní
čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P310 Okamžitě volejte lékaře.
P501 Odstraňte obsah/obal předáním na sběrný dvůr do části nebezpečného odpadu
nebo oprávněné osobě.

Obsahuje Undecanol, branched and linear, ethoxylated, propoxylated (>=2.5 moles EO/PO).
Obsahuje: 5 % nebo více, avšak méně než 15 % neiontové povrchově aktivní látky, méně než 5% aniontové povrchově aktivní látky, barva.

Ke stažení

pdf BL-W PROFI do myčky na nádobí oplachová kapalina n 402 KB Ke stažení