Úvod Obchodní podmínky Možnosti dopravy a platby Katalog Kontaktujte nás 722 655 761-2 winc@winc.cz Registrace Přihlášení

W PROFI do myčky-mycí (volná litráž)

3L,5L,10L,25L

Katalogové číslo:0290001
Dostupnost:Skladem 1558 kg Aktualizováno: k 21.2.2024 21:32
Značka:W PROFI
Cena za:Kilogram
6490Kč/kg
78,53 Kč s DPH
kg × bal

K produktu bude přičtena cena za vratný obal.


W PROFI do myčky-mycí (volná litráž)

mycí kapalina

Popis produktu :

​Profesionální tekutý mycí prostředek určený pro všechny typy myček nádobí. Výrobek doporučujeme používat v kombinaci s „W PROFI do myčky na nádobí oplachová kapalina“.

Použití: Aplikujte přímo příslušnou hadičkou z kanystru nebo vložte doporučenou dávku do zásobníku myčky.
Dávkování: regulujte mezi 1-5g/1l vody podle míry znečištění a tvrdosti vody.  U myček s automatickým dávkováním nastavte čerpadlo dle naměřené tvrdosti vody a provozních podmínek dle doporučeného dávkování.
 
                           

Signální slovo: NEBEZPEČÍ 

H-věty:
H290 Může být korozivní pro kovy.
H314 Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí.

P-věty:
P280 Používejte ochranné rukavice, ochranný oděv, ochranné brýle.
P301+P330+P331 PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení.
P303+P361+P353 PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte.
Opláchněte kůži vodou.
P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsouli
nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P310 Okamžitě volejte lékaře.
P501 Odstraňte obsah/obal předáním na sběrný dvůr do části nebezpečného odpadu nebo
oprávněné osobě.

Obsahuje 
Hydroxid draselný, hydroxid sodný.
Obsahuje : <5% polykarboxyláty.

Ke stažení

pdf BL-W PROFI do myčky na nádobí mycí kapalina new 20 375 KB Ke stažení