Úvod Obchodní podmínky Možnosti dopravy Katalog Kontaktujte nás Registrace Přihlášení

W PROFI do myčky-mycí (volná litráž)

novinka

3,5,10,25,50kg

Katalogové číslo:0290001
Dostupnost:Skladem
Značka:Wincomp
Cena za:Kilogram
5900Kč/kg
71,39 Kč s DPH
kg

K produktu bude přičtena cena za vratný obal


W PROFI do myčky-mycí (volná litráž)

mycí kapalina

Popis produktu :

​Profesionální tekutý mycí prostředek určený pro všechny typy myček nádobí. Výrobek doporučujeme používat v kombinaci s „W PROFI do myčky na nádobí oplachová kapalina“.

Použití: Aplikujte přímo příslušnou hadičkou z kanystru nebo vložte doporučenou dávku do zásobníku myčky.
Dávkování: regulujte mezi 1-5g/1l vody podle míry znečištění a tvrdosti vody.  U myček s automatickým dávkováním nastavte čerpadlo dle naměřené tvrdosti vody a provozních podmínek dle doporučeného dávkování.
 
                           Caustic

Signální slovo: NEBEZPEČÍ 

H-věty:
H314 Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí.
H290 Může být korozivní pro kovy.

P-věty:
P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P280 Používejte ochranné rukavice, ochranný oděv, ochranné brýle.
P301+P330+331 PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení.
P303+P361+P353 PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou.
P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P310 Okamžitě volejte lékaře.
P501 Odstraňte obal předáním na sběrný dvůr do části nebezpečného odpadu nebo oprávněné osobě.

Obsahuje Potassium hydroxide, sodium hydroxide.
Obsahuje : méně než 5% aniontové povrchově aktivní látky; hydroxid sodný, hydroxid draselný; komplexotvorné látky; ochranný polymer.

Ke stažení

pdf BL-W PROFI-mycí kapalina.pdf 623 KB Ke stažení
Souhlasím
Eshop winc.cz používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním eshopu souhlasíte s jejich použitím. Více informací.