Úvod Obchodní podmínky Možnosti dopravy a platby Katalog Kontaktujte nás 722 655 761-2 winc@winc.cz Registrace Přihlášení

W PROFI odmašťovač (volná litráž)

3L,5L,10L,25L

Katalogové číslo:0320102
Dostupnost:Skladem 802 l Aktualizováno: k 21.5.2024 20:50
Značka:W PROFI
Cena za:Litr
7790Kč/l
94,26 Kč s DPH
l × bal

K produktu bude přičtena cena za vratný obal.


W PROFI odmašťovač (volná litráž)

účinný na odstranění mastnoty

Popis produktu :

Profesionální čisticí a odmašťovací prostředek-silně alkalický na povrchy a podlahy, nízkopěnivý čistič vhodný pro strojní a ruční mytí.  Účinný na odstranění mastnoty, rostlinných olejů a tuků, syntetických olejů, šmíru, maziv, sazí a zašlé špíny. Na citlivé povrchy otestujte na méně viditelném místě. Není vhodný pro lesklé dlažby.

Použití: Dávkujte prostředek dle uvedené tabulky do kbelíku či nádrže čisticího stroje. Po umytí dobře setřete nebo ideálně opláchněte čistou vodou. Z povrchů přicházejících do styku s potravinami důkladně opláchněte pitnou vodou. Pro lepší účinnost nechte působit déle a zvyšte mechanické působení. Na dlouho nečištěná místa můžete aplikovat koncentrát nebo ředění pro velké znečištění. Není vhodný na mramorové povrchy, lakované parkety a laminátové podlahy, dřevěné povrchy, gumu, PVC ošetřené vosky a povrchy, které nejsou odolné vůči alkáliím - zejména hliník a cín, případně zinek. DODRŽUJTE POKYNY VÝROBCE ČIŠTĚNÉHO MATERIÁLU.
Dávkování:

Slabé znečištění

 50ml/10l

Standardní znečištění

80-100ml/10l

Silné znečištění

200-500ml/10l

                           

Signální slovo: NEBEZPEČÍ

H-věty:
H314 Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí.
H290 Může být korozivní pro kovy.

P-věty
P280 Používejte ochranné rukavice, ochranný oděv, ochranné brýle.
P301+P330 +P331 PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení.
P303+P361+P353 PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou.
P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P310 Okamžitě volejte lékaře.
P405 Skladujte uzamčené.
P501 Odstraňte obsah/obal předáním na sběrný dvůr do části nebezpečného odpadu nebo oprávněné osobě.

Obsahuje EUH 208 Obsahuje Limonene (R)-p-mentha-1,8-diene. Může vyvolat alergickou reakci. Hydroxid draselný, 2-aminoethan-1-ol.
Obsahuje : 5 % nebo více, avšak méně než 15 % aniontové povrchově aktivní látky, méně než 5 % EDTA a její soli, méně než 5 %  neiontové povrchově aktivní látky, Limonene ((R)-p-mentha-1,8-diene).

Ke stažení

pdf BL-W PROFI odmašťovač new 2023.pdf 443 KB Ke stažení