Úvod Obchodní podmínky Možnosti dopravy a platby Katalog Kontaktujte nás 722 655 761-2 winc@winc.cz Registrace Přihlášení

W PROFI antikalk (volná litráž)

3L,5L,10L,25L

Katalogové číslo:0320108
Dostupnost:Skladem 1002 l Aktualizováno: k 12.7.2024 17:08
Značka:W PROFI
Cena za:Litr
7900Kč/l
95,59 Kč s DPH
l × bal

K produktu bude přičtena cena za vratný obal.


W PROFI antikalk (volná litráž)

rych.konvice,kávovar,myčka-odváp.

Popis produktu :

Profesionální přípravek na odstranění vodního kamene z rychlovarných konvic, kávovarů, myček a jiných kuchyňských zařízení, i praček. Neobsahuje tenzidy.

Použití: Nařeďte 1:20 až 1:4 dle místa a míry znečištění. Rychlovarné konvice, kávovary a jiná zařízení : Naředěný roztok nechte až 30 minut působit, poté dle potřeby zahřejte na 50-70°C (dle typu zařízení případně proplachujte). Prostředek dokonale opláchněte vodou. DODRŽUJTE POKYNY VÝROBCE ČIŠTĚNÉHO ZAŘÍZENÍ. NEPOUŽÍVEJTE NA MATERIÁLY MÁLO ODOLNÉ KYSELINÁM.
Dávkování:
Nařeďte 1:20 až 1:4 dle místa a míry znečištění.

Slabé znečištění

 1:20 ( 1L prostředku na 20L vody )

Standardní znečištění

 1:10 ( 1L prostředku na 10L vody )

Silné znečištění

 1:4   ( 1L prostředku na 4L vody )

                           

Signální slovo: NEBEZPEČÍ

H-věty:
H314 Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí.
H335 Může způsobit podráždění dýchacích cest.

P-věty
P260 Nevdechujte mlhu/páry/aerosoly.
P280 Používejte ochranné rukavice, ochranný oděv, ochranné brýle.
P301+P330+P331 PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení.
P303+P361+P353 PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě
svlékněte. Opláchněte kůži vodou nebo osprchujte.
P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní
čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P310 Okamžitě volejte lékaře.
P501 Odstraňte obsah/obal předáním na sběrný dvůr do části nebezpečného odpadu
nebo oprávněné osobě.

Obsahuje Kyselina citrónová monohydrát, L-(+)-mléčná kyselina.
Obsahuje : EUH071 Způsobuje poleptání dýchacích cest.

Ke stažení

pdf BL-W PROFI antikalk-odvápňovač 2024.pdf 405 KB Ke stažení