Úvod Obchodní podmínky Možnosti dopravy a platby Katalog Kontaktujte nás 722 655 761-2 winc@winc.cz Registrace Přihlášení

REAL profi plochy 1L

generální denní

Katalogové číslo:0320049
Dostupnost:Skladem 3 ks Aktualizováno: k 12.7.2024 17:08
Značka:Real profi
Cena za:Kus
11700Kč/ks
141,57 Kč s DPH
ks

REAL profi plochy 1L

6ks/kart-plochy,sklo,nerez,podlaha

Popis produktu :

Neutrální prostředek vhodný pro běžný denní úklid se širokým spektrem použití. Odstraňuje nečistoty a mastnotu, zanechává dlouhotrvající příjemnou vůni.
 
Použití: Je vhodný pro ruční mytí omyvatelných podlah a  ploch. Lze použít na všechny druhy nesavých povrchů, podlahové krytiny, dveře, rámy, nábytek, plastové a nerezové plochy, sporáky, lednice, dlaždice apod.
Dávkování: slabé znečištění 3 ml/10 l, střední 10 ml/10 l, silné 15 ml/10 l.

                          

Signální slovo: NEBEZPEČÍ 

H-věty:
H226 Hořlavá kapalina a páry.
H318 Způsobuje vážné poškození očí.
H315 Dráždí kůži.

P-věty:
P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.
P280 Používejte ochranné rukavice, ochranné brýle.
P362 + P364 Kontaminovaný oděv svlékněte a před opětovným použitím vyperte.
P305 + P351 + P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky,jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P310 Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO +420 224 91 92 93.
P302+P352 PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody.
P332+P313 Při podráždění kůže: Vyhledejte lékařskou pomoc.
P501 Odstraňte obal: po důkladném vyprázdnění několikrát vyčistit výplachem vodou a po vyčištění je možné jej odložit do nádob pro sběr komunálního odpadu.

Obsahuje Methylchloroisothiazolinone, Methylisothiazolinone. Může vyvolat alergickou reakci.
Obsahuje: kyselina benzensulfonová, C10-13-alkylderiváty, sodné soli; C12-14-alkylalkoholy, etoxylované, sulfáty, sodné soli; 2-propylheptanol, ethoxylovaný.

Ke stažení: