Úvod Obchodní podmínky Možnosti dopravy a platby Katalog Kontaktujte nás 722 655 761-2 winc@winc.cz Registrace Přihlášení

CLEAMEN 100/200 generální, denní 5L

Katalogové číslo:0320002
Dostupnost:Skladem 5 ks Aktualizováno: k 12.7.2024 17:08
Značka:Cleamen
Cena za:Kus
75350Kč/ks
911,74 Kč s DPH
ks

CLEAMEN 100/200 generální, denní 5L

podlaha,nerez,sklo,dřevo lak.nesavé

Popis produktu :

Všestranný čisticí prostředek pro denní čištění všech ploch, je vysoce koncentrovaný, pěnivý a parfemovaný, používá se proto zředěný ve velmi nízkých koncentracích.

Použití: Je vhodný na mopování podlah, stírání dveří, rámů, parapetů, nábytku (i dřevěného), plastových nerezových i skleněných ploch.
Již při koncentraci 4ml/l lehce odstraníte ohmatky, šmouhy, a lehké mastnoty viditelné zejména na lesklých plochách, po přípravku nezůstanou šmouhy.
Od koncentrace 8 ml/l lze použít v kuchyních jako odmašťovač při lehkém znečištění na laminované, dřevěné, kamenné i nerezové pracovní desky, přístroje, lednice, sklo-keramické desky vařičů a pod.
Prostředek lze použít i ve vyšších koncentracích (16 ml/l i více) k odmašťování a k odstranění zvláště odolných nečistot, je schopen i hloubkově čistit, mohou se ale objevit skvrny, šmouhy, příliš mnoho pěny a intenzivní vůně.
Při použití vyšší koncentrace je nutno povrch vždy dobře opláchnout!
Dávkování: Při sprejové aplikaci v dávkách 4 - 16 ml/1l vody. Při mokrém čištění (do vědra) v dávce 4 - 20ml/10l vody podle druhu a úrovně znečištění ploch.
 
Dávkování podle úrovně znečištění
Sprejové čištění  běžné střední silné
ml/1 litr do rozprašovače 4 8 16
pH roztoku 9,8 10,2 10,5
       
Mokré čištění   běžné střední silné
ml/10 litrů do vědra 4 8 16
pH roztoku 8,5 8,8 9,3
pH koncentrátu:  13 
Na podlahy ošetřené metalickými vosky, vysoce leštěný a umělý kámen není vhodný, doporučujeme použít přípravky
Cleamen 146 nebo Cleamen 122.
S ohledem na vysoký obsah aromatických látek doporučujeme používat vodu do 30°C.
Při ředění naplňte do lahve nejdříve vodu a potom teprve dávkujte přípravek – je silně pěnivý.
K dávkování malých dávek je možno využít dávkovací pumpičku s dávkou 2 ml, nebo dávkovací uzávěr ze sady Cleamen.

                           

Signální slovo: NEBEZPEČÍ 

H-věty:
H226 Hořlavá kapalina a páry.
H314 Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí.
H336 Může způsobit ospalost nebo závratě.
H412 Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

P-věty:
P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.
P273 Zabraňte uvolnění do životního prostředí.
P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.
P301+P330+P331 - PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení.
P303+P361+P353 - PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou nebo osprchujte.
P304+P340 - PŘI VDECHNUTÍ: Přeneste osobu na čerstvý vzduch a ponechte ji v poloze usnadňující dýchání.
P305+P351+P338 - PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P310 Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře.
P501 Odstraňte obsah/obal podle místních předpisů.

Obsahuje Propan-2-ol Alkoholy, C12-14, ethoxylovaný, sulfáty, sodná sůl Hydroxid sodný Benzensulfonová kyselina, 4-C10-13-sek-alkyl deriváty.
Obsahuje:  (Z)-3,4,5,6,6-Pentamethylhept-3-en-2-on, 2- (4-terc-Butylbenzyl)propionaldehyd a Reakční směs: 5-chlor-2- methylisothiazol-3(2H)-on [číslo ES 247-500-7] 2- methylisothiazol-3(2H)-on [číslo ES 220-239-6] (3:1). Může vyvolat alergickou reakci. Složení: 15 - < 30 % voda, iso-propanol, aniontové povrchově aktivní látky, butylglykol, < 5 % hydroxid sodný, neiontové povrchově aktivní látky, konzervační činidla, parfémy, benzylsalicylát, hexylcinnamal, limonen, linalool, butylfenyl methylpropional.

 

Ke stažení

pdf BL-CL 100-200.pdf 736 KB Ke stažení