Úvod Obchodní podmínky Možnosti dopravy a platby Katalog Kontaktujte nás 722 655 761-2 winc@winc.cz Registrace Přihlášení

REAL profi podlahy 5L-silné

strojní,ruční mytí

Katalogové číslo:0320052
Dostupnost:Skladem 11 ks Aktualizováno: k 19.6.2024 19:39
Značka:Real profi
Cena za:Kus
73700Kč/ks
891,77 Kč s DPH
ks

REAL profi podlahy 5L-silné

podlahy silně znečištěné

Popis produktu :

Koncentrovaný nízkopěnivý prostředek pro strojní a ruční mytí s vysokou odmašťovací schopností. Odstraňuje odolné, těžko smývatelné nečistoty.
 
Použití: Je vhodný na všechny druhy vodě-odolných povrchů jako PVC, nelesklé dlažby, žulové povrchy, lité podlahy se stěrkou i nátěrem.
Dávkování: slabé znečištění 25 ml/10 l, střední 50 ml/10 l, silné 100 ml/10 l.

                            

Signální slovo: NEBEZPEČÍ

H-věty:
H314 Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí.
H290 Může být korozivní pro kovy.

P-věty:
P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P280 Používejte ochranné rukavice, ochranný oděv, ochranné brýle.
P301+P330+331 PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení.
P303+P361+P353 PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou.
P363 Kontaminovaný oděv před opětovným použitím vyperte.
P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P310 Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO +420 224 919 293.
P405 Skladujte uzamčené.
P501 Odstraňte obal: po důkladném vyprázdnění několikrát vyčistit výplachem vodou a po vyčištění je možné jej odložit do nádob pro sběr komunálního odpadu.

Obsahuje: Křemičitan disodný, monoethanolamin.