Úvod Obchodní podmínky Možnosti dopravy a platby Katalog Kontaktujte nás 722 655 761-2 winc@winc.cz Registrace Přihlášení

REAL profi koupelny,sanita 1L

-23%

sanita denní úklid

Katalogové číslo:0320069
Dostupnost:Skladem 9 ks Aktualizováno: k 19.6.2024 19:39
Značka:Real profi
Cena za:Kus
5990Kč/ks
72,48 Kč s DPH
ks

REAL profi koupelny,sanita 1L

6ks/kart-rez a vod.kámen,koupelny

Popis produktu :

Kyselý čisticí prostředek určený pro běžný denní úklid sanitárních a umývárenských prostor. Pomocí účinné kombinace kyselin odstraňuje rez, vodní kámen, vápenné a mýdlové usazeniny. Obsahuje složky, které šetrně čistí a nanočástice, které chrání povrch před vodou a nečistotami. 
 
Použití: Čisticí prostředek určený pro běžný denní úklid sanitárních a umývárenských prostor jako jsou obklady, umyvadla, vany, sprchové kouty, vodovodní baterie, toalety apod.
Dávkování: slabé znečištění 10 ml/10 l, střední 30 ml/10 l, silné 50 ml/10 l.

                           

Signální slovo: VAROVÁNÍ

H-věty:
H319 Způsobuje vážné podráždění očí.

P-věty:
P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P280 Používejte ochranné brýle.
P305 + P351 + P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P337 + P313 Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc.
P501 Odstraňte obal: po důkladném vyprázdnění několikrát vyčistit výplachem vodou a po vyčištění je možné jej odložit do nádob pro tříděný odpad.

Obsahuje: kyselina fosforečná, kyselina citrónová, lauryl glukosid, nátrium-2-etylhexylsulfát, 2-butoxyetanol.