Úvod Obchodní podmínky Možnosti dopravy a platby Katalog Kontaktujte nás 722 655 761-2 winc@winc.cz Registrace Přihlášení

REAL profi odmašťovač 1L-silné

strojní,ruč.čištění

Katalogové číslo:0320063
Dostupnost:Skladem 19 ks Aktualizováno: k 21.5.2024 20:49
Značka:Real profi
Cena za:Kus
8200Kč/ks
99,22 Kč s DPH
ks

REAL profi odmašťovač 1L-silné

6ks/kart-odmašťovač-silné znečištění

Popis produktu :

Šetrný odstraňovač mastnoty a nečistot ze všech druhů omyvatelných kuchyňských a jiných povrchů.
 
Použití: Lze použít pro strojní a ruční čištění. Vhodný pro čištění všech druhů plastů a přepravek v potravinářské a průmyslové oblasti. Lze použít na kuchyňské povrchy a zařízení.
Dávkování: slabé znečištění 25 ml/10 l, střední 50 ml/10 l, silné 100 ml/10 l nebo aplikace koncentrátu.

                           

Signální slovo: NEBEZPEČÍ
 

H-věty:
H314 Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí.

P-věty:
P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P260 Nevdechujte plyn.
P280 Používejte ochranné rukavice, ochranný oděv, ochranné brýle.
P301+P330+331 PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení.
P303+P361+P353 PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou.
P363 Kontaminovaný oděv před opětovným použitím vyperte.
P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P310 Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO +420 224 919 293.
P501 Odstraňte obal: po důkladném vyprázdnění několikrát vyčistit výplachem vodou a po vyčištění je možné jej odložit do nádob pro sběr komunálního odpadu.

Obsahuje: Hydroxid sodný.

Ke stažení:

Ke stažení

pdf BL-W PROFI odmašťovač new 2023.pdf 443 KB Ke stažení