Úvod Obchodní podmínky Možnosti dopravy a platby Katalog Kontaktujte nás 722 655 761-2 winc@winc.cz Registrace Přihlášení

Osvěžovač vzduchu 300ml

spray

Katalogové číslo:0190012
Dostupnost:Skladem 212 ks Aktualizováno: k 29.11.2023 19:32
Cena za:Kus
3290Kč/ks
39,81 Kč s DPH

Vyberte variantu:

Druh:
ks

Osvěžovač vzduchu 300ml

12ks/bal,antitabák,pomeranč,moře,citron

Popis produktu :

Vůně ve spreji, která krásně osvěží a provoní celou místnost či prostor.

Použití: Všude tam kde je potřeba provonět prostor.
Dávkování: Dle potřeby 300ml.

                           

Signální slovo: NEBEZPEČÍ 

H-věty:
H222 Extrémně hořlavý aerosol.
H229 Nádoba je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout.

P-věty:
P102   Uchovávejte mimo dosah dětí.
P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.
P260 Nevdechujte mlhu/páry/aerosoly.
P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.
P301+P330+P331 PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení.
P303+P361+P353 PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou nebo osprchujte.
P304+P340 PŘI VDECHNUTÍ: Přeneste osobu na čerstvý vzduch a ponechte ji v poloze usnadňující dýchání. P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P310   Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO.
P501   Odstraňte obsah/obal podle státních předpisů.

Obsahuje: Deiyonize water, butane,isobutane, propane, ethyl alcohol, sorbitan monooleate, parfume, sodium benzoates, sodium nitrite.

Ke stažení

pdf BL-Osvěžovač vzduchu.pdf 262 KB Ke stažení