Úvod Obchodní podmínky Možnosti dopravy a platby Katalog Kontaktujte nás 722 655 761-2 winc@winc.cz Registrace Přihlášení

CLEAMEN 242 odpady 1L

odpady alkal.kuchyň

Katalogové číslo:0320016
Dostupnost:Skladem 18 ks Aktualizováno: k 20.9.2021 21:12
Značka:Cleamen
Cena za:Kus
7640Kč/ks
92,44 Kč s DPH
ks

CLEAMEN 242 odpady 1L

kov,keramika,umělá hmota,ne hliník

Popis produktu :

Prostředek je určen k čištění odpadů zanesených tuky a mastnotou, zejména kuchyňských výlevek.  
Prostředek je vhodný na nerezové, chromované, umělohmotné i keramické povrchy odpadů, nepoužívejte na hliník který leptá! Nepoužívejte na flexibilní plastové odpadní hadice. Koncentrace přípravku spolu s přítomností chloru zabezpečují spolehlivé ničení bakterií a mikroorganismů v prostoru odpadu.
Použití: Neředěný přípravek pomalu nalijte přímo z lahve do výlevky v množství odpovídajícím velikosti výlevky a nechte působit určenou dobu viz. tabulka, dostupná místa můžete pročistit malým kartáčkem, nebo padem. Pozor na případné potřísnění. Potom výlevku propláchněte velkým množstvím vody. Používejte důsledně ochranné prostředky jako gumové rukavice, brýle, zástěru. V případě potřísnění kůže okamžitě opláchněte velkým množstvím vody, zasažený oděv ihned svlékněte.
Dávkování: 
  dávka v ml podle velikosti odpadu
dávkování malý sifon kuchyňská výlevka WC a úklidové výlevky
dávka (ml) 150 250 500
doba (minuty) 15 25 30

pH koncentrátu: 14
Výrobek je vybaven bezpečnostním uzávěrem a vložkou, omezující průtok při dávkování, aby nedocházelo k prskání při aplikaci.Červená barva uzávěru označuje přítomnost koncentrovaných agresivních látek v produktu.Seznam nebezpečných látek a zásady bezpečnosti práce jsou součástí Bezpečnostního listu.

                           


Signální slovo: NEBEZPEČÍ 

H-věty:
H290 Může být korozivní pro kovy.
H314 Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí.
H400 Vysoce toxický pro vodní organismy.
H412 Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

P-věty:
P273 Zabraňte uvolnění do životního prostředí.
P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.
P301+P330+P331 PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení.
P303+P361+P353 PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou nebo osprchujte.
P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P310 Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře.
P391 Uniklý produkt seberte.
P501 Odstraňte obsah/obal podle místních předpisů.

Obsahuje hydroxid sodný, chlornan sodný.
Obsahuje: Složení: ≥ 30 % voda, hydroxid sodný, 5 - ​​< 15 % bělicí činidla na bázi chloru, < 5 % carbomer a parfémy.

DL_CLEAMEN_242_ODPADY_KUCHYNSKE_S_DEZCHLOREM_1.pdf DL_CLEAMEN_242_ODPADY_KUCHYNSKE_S_DEZCHLOREM_1.pdf 26 KB
BLCZ_VC242_CLEAMEN_242_OD-20160226.pdf BLCZ_VC242_CLEAMEN_242_OD-20160226.pdf 637 KB
TL_CLEAMEN_242_odpady_kuchynske_s_dezichlorem_1_l_CLP.pdf TL_CLEAMEN_242_odpady_kuchynske_s_dezichlorem_1_l_CLP.pdf 467 KB
Souhlasím
Eshop winc.cz používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním eshopu souhlasíte s jejich použitím. Více informací.