Úvod Obchodní podmínky Možnosti dopravy a platby Katalog Kontaktujte nás 722 655 761-2 winc@winc.cz Registrace Přihlášení

W-Na podlahy fresh- (volná litráž)

3L,5L,10L,25L

Katalogové číslo:0200013
Dostupnost:Skladem 1535 l Aktualizováno: k 14.6.2024 21:25
Značka:Wincomp
Cena za:Litr
1890Kč/l
22,87 Kč s DPH
l × bal

K produktu bude přičtena cena za vratný obal.


W-Na podlahy fresh- (volná litráž)

univerzální čistič povrchů

Popis produktu :

W-na podlahy fresh-univerzální čisticí prostředek.
Dokonale odstraňuje veškeré nečistoty z barevných, lakovaných, dřevěných a keramických povrchů. Nezanechává šmouhy, vyniká svojí dlouhotrvající vůní.

Použití: Přidejte odměrku dle dávkování do kbelíku s vodou a promíchejte. Po-té aplikujte hadrou či mopem na povrch či podlahu.
Dávkování: 2-3 polévkové lžíce na 5-10 l vody.

                           

Signální slovo: NEBEZPEČÍ 

H-věty:
H315 Dráždí kůži.
H318 Způsobuje vážné poškození očí.
H412 Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

P-věty:
P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P264 Po manipulaci důkladně omyjte ruce.
P273 Zabraňte uvolnění do životního prostředí.
P280 Používejte ochranné brýle.
P501 Odstraňte obsah/obal předáním na sběrný dvůr do části nebezpečného odpadu
nebo oprávněné osobě.
P305+P351+P338+P310 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní
čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
Okamžitě volejte lékaře.

Obsahuje EUH208 reakční směs: 5-chlor-2-methylisothiazol-3 (2H)-on [číslo ES 247-500-7] a
2-methylisothiazol-3(2H)-on [číslo ES 220-239-6] (3:1). Může vyvolat alergickou
reakci.

Obsahuje: 5-<15 % aniontové povrchově aktivní látky, <5 % neiontové povrchově aktivní látky, parfémy,
Methylchloroisothiazolinone (and) methylisothiazolinone, barvivo, Limonene.

Ke stažení

pdf BL-W na podlahy fresh new 2023.pdf 390 KB Ke stažení