Úvod Obchodní podmínky Možnosti dopravy a platby Katalog Kontaktujte nás 722 655 761-2 winc@winc.cz Registrace Přihlášení

KRYSTAL leštěnka na nábytek

750ml

Katalogové číslo:0200068
Dostupnost:Skladem 72 ks Aktualizováno: k 21.5.2024 20:49
Značka:Krystal
Cena za:Kus
6880Kč/ks
83,25 Kč s DPH
ks

KRYSTAL leštěnka na nábytek

18ks/bal-všechny druhy nábytku

Popis produktu :

​Oblíbený, praktický pomocník pro každou hospodyni. Prostředek velmi šetrně ošetřuje všechny druhy nábytku, zabraňuje nadměrnému vysychání dřeva a laminátových desek. Dodává povrchům vysoký lesk.

Použití: Leštěnku nastříkejte rozprašovačem do hadříku nebo mikrovláknové utěrky a pomocí ní plochy vyleštěte.
Dávkování: Dle potřeby.

                           

Signální slovo: NEBEZPEČÍ 

H-věty:
H226 Hořlavá kapalina a páry.
H319 Způsobuje vážné podráždění očí.

P-věty:
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.
P280 Používejte ochranné brýle / obličejový štít.
P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P301+P330+P331 PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení.
P501 Obsah / nádobu likvidujte v souladu s národními předpisy.

EUH208 Obsahuje P24 - Směs přírodních a syntetických vonných látek. Může vyvolat alergickou reakci.
Obsahuje: >30 % voda, 5-15 % isopropylalkohol, <5 % neionogenní tenzidy, polyakryláty, konzervační činidlo, Parfum, Butylphenyl Methylpropional.

 

Ke stažení

pdf BL-Krystal leštěnka.pdf 263 KB Ke stažení