Úvod Obchodní podmínky Možnosti dopravy a platby Katalog Kontaktujte nás 722 655 761-2 winc@winc.cz Registrace Přihlášení

CLEAMEN 261 restaurační sklo 720g

tableta

Katalogové číslo:0320046
Dostupnost:Skladem 9 bal Aktualizováno: k 29.11.2023 19:32
Značka:Cleamen
Cena za:Balení
30830Kč/bal
373,04 Kč s DPH
bal

CLEAMEN 261 restaurační sklo 720g

72ks/bal

Popis produktu :

Tablety jsou určeny pro mytí výčepního skla v myčkách a tlakových oplachovačích. Pro mytí v teplé vodě neodstraňujte plastový obal z tablety a vložte ji přímo do mycí lázně. Tableta se postupně rozpustí a uvolní účinné látky. Pro mytí ve studené vodě odstraňte plastový obal z tablety a vložte ji přímo do mycí lázně. Dodržujte pokyny výrobce myčky. Po umytí sklenic opláchněte pitnou vodou. Nepoužívat jiným způsobem a pro jiné aplikace, než je stanoveno v návodu. Přípravek je hygroskopický, před použitím nesmí přijít do styku s vlhkostí a s kapalinami.

Použití : Pro mytí v teplé vodě neodstraňujte plastový obal z tablety a vložte ji přímo do mycí lázně.
Dávkování: Dávkujte tabletu přímo do mycí lázně.

                           

Signální slovo: NEBEZPEČÍ 

H-věty:
H315 Dráždí kůži.
H318 Způsobuje vážné poškození očí.
H412 Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

P-věty:
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P280 Používejte ochranné brýle / obličejový štít.
P273 Zabraňte uvolnění do životního prostředí.
P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P301+P330+P331 PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení.
P501 Odstraňte obsah/obal v souladu s národními předpisy.

Obsahuje alkoholy, C12-18, ethoxylované kvartérní amoniové sloučeniny, benzyl-C12-16-alkyldimethyl chloridy.
Obsahuje: > 30% pomocné látky, 5-15% neionogenní tenzidy, polyethylenglykol ​​<5% kationaktivní tenzidy.

 

Ke stažení

pdf BL-CL 261.pdf 386 KB Ke stažení