Úvod Obchodní podmínky Možnosti dopravy a platby Katalog Kontaktujte nás 722 655 761-2 winc@winc.cz Registrace Přihlášení

CLEAMEN 210 gastron 5L

-25%

velké nečistoty

Katalogové číslo:0320013
Dostupnost:Skladem 3 ks Aktualizováno: k 16.4.2024 19:03
Značka:Cleamen
Cena za:Kus
29880Kč/ks
361,55 Kč s DPH
ks

CLEAMEN 210 gastron 5L

veškeré kuch.povr.-nerez,lamino.atd.

Popis produktu :

Prostředek je určen na čištění veškerých kuchyňských povrchů a zařízení včetně nerezů a laminátových povrchů. Má silný odmašťovací účinek a výrazný mycí efekt v potravinářských i průmyslových oblastech. Dobře čistí digestoře, mastný prach i v průmyslu, znečištění od sazí, skla krbových kamen, mastnotu ze strojů i spalovacích motorů.
 
Použití: Na běžný úklid  pro lehká a střední znečištění přípravek naředíme dle návodu, na silné znečištění použijeme koncentrát.
Na menší plochy aplikujeme pomocí rozprašovače nebo lépe zpěňovače ze vzdálenosti cca 20 cm a necháme chvíli působit. Poté povrch setřeme utěrkou, houbou, nebo  mikrovláknem.
Při silnějším znečištění použijeme na uvolnění nečistot pad, nebo kartáč.
Povrch vždy nakonec opakovaně opláchneme čistou vodou.
 
Na čištění podlahových ploch naředíme dle míry znečištění do vědra a plochu systematicky vymopujeme. Na silně znečištěná místa nastříkáme před mopováním koncentrát ve formě pěny a nečistoty uvolníme padem, nebo kartáčem. Při pravidelném používání doporučujeme cca jednou za týden opláchnout podlahu čistou vodou.
 
Přípravek silně pění.
Dávkování: 

dávkování a ředění 

míra znečištění

 

.

..

...

sprejové čištění ml/1 litr

250

500

neředěný

pH roztoku

12.2

12.4

13

do vědra ml/10 litrů

20

50

100

pH roztoku

9

9.5

10

pH koncentrátu :  13
Prostředek není vhodný na povrchy citlivé na alkálie, zejména na hliník. V případě použití je nenechávejte dlouhodobě působit.
Nepoužívejte na podlahy ošetřené metalickými vosky, došlo by k jejich odmytí.
Po naředění výrobku na méně než 30% roztoku, přípravek již nespadá do klasifikace nebezpečných chemických látek.
Seznam nebezpečných látek a zásady bezpečnosti práce jsou součástí Bezpečnostního listu.
 
                           


Signální slovo: NEBEZPEČÍ 

H-věty:
H290 Může být korozivní pro kovy.
H314 Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí.
H317 Může vyvolat alergickou kožní reakci.

P-věty:
P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.
P301+P330+P331 PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení.
P303+P361+P353 PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou nebo osprchujte.
P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P310 Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře.
P501 Odstraňte obsah/obal podle místních předpisů.

Obsahuje Benzensulfonová kyselina, 4-C10-13-sek-alkyl deriváty Alkoholy, C12-14, ethoxylovaný, sulfáty, sodná sůl Hydroxid sodný, Reakční směs: 5-chlor-2-methylisothiazol-3(2H)-on [číslo ES 247- 500-7] 2-methylisothiazol-3(2H)-on [číslo ES 220-239-6] (3:1) 
Obsahuje: ≥ 30 % voda, 5 - <15 % aniontové povrchově aktivní látky, < 5 % propan-2-ol, butylglykol, fosfáty, hydroxid sodný, tetrasodium EDTA, trinatrium-nitrilotriacetát, konzervační činidlo (dimethylol glykol), parfémy.

Ke stažení

pdf BL-CL 210.pdf 699 KB Ke stažení