Úvod Obchodní podmínky Možnosti dopravy a platby Katalog Kontaktujte nás 722 655 761-2 winc@winc.cz Registrace Přihlášení

CLEAMEN 145 deepon (volná litráž)

20L

Katalogové číslo:0320041
Dostupnost:Skladem 30 l Aktualizováno: k 27.7.2021 20:18
Značka:Cleamen
Cena za:Litr
5400Kč/l
65,34 Kč s DPH
l × bal

K produktu bude přičtena cena za vratný obal


CLEAMEN 145 deepon (volná litráž)

strojní tvrdé podlahy-veškeré

Popis produktu :

Nepěnivý prostředek určený k čištění veškerých tvrdých podlahových ploch odolných vodě a alkáliím jako jsou PVC, linolea (včetně voskovaných), dlažby glazované i neglazované, žulové,mramorové i vápencové povrchy, teraso, cihelné a betonové povrchy vč. litých podlah, gumové podlahy, sportovní podlahy hal, lakované parkety i palubky.

Prostředek vyniká mimořádnou tolerancí k povrchům a 100% biologickou odbouratelností, je doporučený na čištění v prostorách s biologickou čistírnou odpadních vod. Je vhodný pro strojní i ruční aplikaci.
 
Použití: Roztok naředěný podle tabulky aplikujte na povrch podlahovým automatem nebo kotoučovým strojem s padem nebo kartáčem podle typu povrchu.
Při ručním čištění používejte mopovací zařízení a dvouvědrový systém úklidových vozíků. Při pravidelném používání ve vyšších koncentracích doporučujeme cca jednou za týden opláchnout podlahu čistou vodou.
 
Prostředek lze používat i v objektech s biologickou čistírnou odpadních vod.
Dávkování: 
dávkování a ředění míra znečištění
běžné střední silné
ml/10 litrů 40 70 100
pH roztoku 8,5 8,7 8,8

pH koncentrátu: 9
Nepoužívat na podlahy ze surového nenalakovaného dřeva.

                           


Signální slovo: VAROVÁNÍ 

H-věty:
H319 Způsobuje vážné podráždění očí.

P-věty:
P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.
P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P337+P313 Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.
P501 Odstraňte obsah/obal podle místních předpisů.

Obsahuje Reakční směs: 5-chlor-2-methylisothiazol3(2H)-on [číslo ES 247-500-7] 2-methylisothiazol-3(2H)-on [číslo ES 220-239-6] (3:1). Může vyvolat alergickou reakci.
Obsahuje: Složení: ≥ 30 % voda, 5 - ​​<15 % neiontové povrchově aktivní látky, propan-2-ol, < 5 % butylglykol, amfoterní povrchově aktivní látky, triethanolamin, diethanolamin, parfémy.

DL_CLEAMEN_145_DEEPON_1.pdf DL_CLEAMEN_145_DEEPON_1.pdf 25 KB
BLCZ_VC145_CLEAMEN_145_OD-20160216_DO-20190214.pdf BLCZ_VC145_CLEAMEN_145_OD-20160216_DO-20190214.pdf 685 KB
BL_CZ_VC145DEEPON_CLEAMEN_145_OD-20190214.pdf BL_CZ_VC145DEEPON_CLEAMEN_145_OD-20190214.pdf 580 KB
MSDS_EN_VC145DEEPON_CLEAMEN_145_OD-20190214.pdf MSDS_EN_VC145DEEPON_CLEAMEN_145_OD-20190214.pdf 462 KB
TL_CLEAMEN_145_deepon_5_l_CLP.pdf TL_CLEAMEN_145_deepon_5_l_CLP.pdf 127 KB
Souhlasím
Eshop winc.cz používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním eshopu souhlasíte s jejich použitím. Více informací.