Úvod Obchodní podmínky Možnosti dopravy a platby Katalog Kontaktujte nás 722 655 761-2 winc@winc.cz Registrace Přihlášení

CLEAMEN 145 deepon (volná litráž)

20L

Katalogové číslo:0320041
Dostupnost:Skladem 120 l Aktualizováno: k 15.6.2024 14:01
Značka:Cleamen
Cena za:Litr
7610Kč/l
92,08 Kč s DPH
l × bal

K produktu bude přičtena cena za vratný obal.


CLEAMEN 145 deepon (volná litráž)

strojní tvrdé podlahy-veškeré

Popis produktu :

Nepěnivý prostředek určený k čištění veškerých tvrdých podlahových ploch odolných vodě a alkáliím jako jsou PVC, linolea (včetně voskovaných), dlažby glazované i neglazované, žulové,mramorové i vápencové povrchy, teraso, cihelné a betonové povrchy vč. litých podlah, gumové podlahy, sportovní podlahy hal, lakované parkety i palubky.

Prostředek vyniká mimořádnou tolerancí k povrchům a 100% biologickou odbouratelností, je doporučený na čištění v prostorách s biologickou čistírnou odpadních vod. Je vhodný pro strojní i ruční aplikaci.
 
Použití: Roztok naředěný podle tabulky aplikujte na povrch podlahovým automatem nebo kotoučovým strojem s padem nebo kartáčem podle typu povrchu.
Při ručním čištění používejte mopovací zařízení a dvouvědrový systém úklidových vozíků. Při pravidelném používání ve vyšších koncentracích doporučujeme cca jednou za týden opláchnout podlahu čistou vodou.
 
Prostředek lze používat i v objektech s biologickou čistírnou odpadních vod.
Dávkování: 
dávkování a ředění míra znečištění
běžné střední silné
ml/10 litrů 40 70 100
pH roztoku 8,5 8,7 8,8

pH koncentrátu: 9
Nepoužívat na podlahy ze surového nenalakovaného dřeva.

                           


Signální slovo: VAROVÁNÍ 

H-věty:
H319 Způsobuje vážné podráždění očí.

P-věty:
P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.
P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P337+P313 Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.
P501 Odstraňte obsah/obal podle místních předpisů.

Obsahuje Reakční směs: 5-chlor-2-methylisothiazol3(2H)-on [číslo ES 247-500-7] 2-methylisothiazol-3(2H)-on [číslo ES 220-239-6] (3:1). Může vyvolat alergickou reakci.
Obsahuje: Složení: ≥ 30 % voda, 5 - ​​<15 % neiontové povrchově aktivní látky, propan-2-ol, < 5 % butylglykol, amfoterní povrchově aktivní látky, triethanolamin, diethanolamin, parfémy.

 

Ke stažení

pdf BL-CL 145.pdf 552 KB Ke stažení