Úvod Obchodní podmínky Možnosti dopravy a platby Katalog Kontaktujte nás 722 655 761-2 winc@winc.cz Registrace Přihlášení

CLEAMEN 141 (volná litráž)

20L

Katalogové číslo:0320011
Dostupnost:Skladem 40 l Aktualizováno: k 27.11.2023 21:00
Značka:Cleamen
Cena za:Litr
11190Kč/l
135,40 Kč s DPH
l × bal

K produktu bude přičtena cena za vratný obal.


CLEAMEN 141 (volná litráž)

strojní tvr.podl.-ne mramor,lak.par.

Popis produktu :

Nepěnivý prostředek určený především pro strojní mytí silně znečištěných podlah (i např. od syntetických olejů).

Použití: Je určen na všechny druhy voděodolných povrchů jako PVC, nelesklé dlažby, žulové a travertinové povrchy, teraco, cihlové, betonové, lité podlahy se stěrkou i s nátěrem.
Prostředek je určen pro strojní čištění, lze ho používat i na ruční dočišťování a údržbu.
Dávkování:
  míra znečištění
  ●● ●●●
ml/10 litrů 40 70 100
pH roztoku 12 12.3 12.4
pH koncentrátu:  13
Není vhodný na mramorové povrchy, lakované parkety a laminátové podlahy, dřevěné povrchy, gumu, PVC ošetřené vosky a povrchy, které nejsou odolné vůči alkáliím.
Seznam nebezpečných látek a zásady bezpečnosti práce jsou součástí Bezpečnostního listu.

                           

Signální slovo: NEBEZPEČÍ 

H-věty:
H225 Vysoce hořlavá kapalina a páry.
H314 Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí. H317 Může vyvolat alergickou kožní reakci.

P-věty:
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P280 Používejte ochranné rukavice / ochranné brýle / obličejový štít.
P303+P361+P353 PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou / osprchujte.
P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P301+P330+P331 PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení.
P501 Obsah / nádobu likvidujte v souladu s národními předpisy.

Obsahuje hydroxid draselný, pryskyřičné kyseliny, derivatizované kyselinou fumarovou, estery s glycerolem, metakřemičitan sodný, pentahydrát P2 - Směs přírodních a syntetických vonných látek.
Obsahuje: >30 % voda; 5-15 % hydroxid draselný; butylglykol; fosfáty; křemičitany; <5 % pryskyřičné kyseliny, derivatizované kyselinou fumarovou, estery s glycerolem; isopropylalkohol; amfoterní tenzidy; neionogenní tenzidy; propylenglykol; tetrasodium EDTA; silikony; Parfum; Butylphenyl Methylpropional; Hexyl Cinnamal; Linalool; Limonene.
 

Ke stažení

pdf BL-CL 141.pdf 373 KB Ke stažení