Úvod Obchodní podmínky Možnosti dopravy a platby Katalog Kontaktujte nás 722 655 761-2 winc@winc.cz Registrace Přihlášení

CLEAMEN 122 podlahy 5L

podlahy s leskem

Katalogové číslo:0320111
Dostupnost:Skladem 6 ks Aktualizováno: k 21.2.2024 21:31
Značka:Cleamen
Cena za:Kus
19560Kč/ks
236,68 Kč s DPH
ks

CLEAMEN 122 podlahy 5L

Podlahy s leskem a vůní.

Popis produktu :

Prostředek je vhodný na všechny typy krytin včetně voskovaných podlah.
Zejména je určen na podlahy z lesklé dlažby a kamene, voskovaná PVC a linolea, dřevěné a laminátové (plovoucí) podlahy.
Podlahám dodává lesk a oživuje barvy, příjemně voní. 

Použití: Na všechny vodě odolné podlahy použijte naředěný roztok dle tabulky do vědra a pracujte s mopem.
Na laminátové (plovoucí) a lakované dřevěné podlahy, které nesnesou větší množství vody aplikujte pouze mírný rozprach z tlakového rozprašovače a mikrovláknovým mopem setřete uvolněné nečistoty.
Dávkování:
Provádějte pomocí dávkovacího uzávěru 5-30 ml. 
dávkování a ředění běžné střední silné
do vědra ml/10 litrů 15 30 60
pH roztoku 7,2 7,4 8

pH koncentrátu: 7,5 - 8,5
Přípravek je pěnivý, není proto vhodný pro strojní čištění podlah.

                           

Signální slovo: NEBEZPEČÍ 

H-věty:
H315 Dráždí kůži.
H318 Způsobuje vážné poškození očí.

P-věty:
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.
P301+P330+P331 PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení.
P303+P361+P353 PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou nebo osprchujte.
P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P310 Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře.
P501 Odstraňte obsah/obal podle místních předpisů.

Obsahuje Alkoholy, C9-11 ethoxylovaný Benzenesulfonová kyselina, 4-C10-13-sek-alkyl deriváty, Hydroxid sodný, Kyselina sírová.
Obsahuje: ≥ 30 % voda, ​​<5 % aniontové povrchově aktivní látky, neiontové povrchově aktivní látky, hydroxid sodný, parfémy a barviva.

 

Ke stažení

pdf BL-CL 122.pdf 405 KB Ke stažení