Úvod Obchodní podmínky Možnosti dopravy a platby Katalog Kontaktujte nás 722 655 761-2 winc@winc.cz Registrace Přihlášení

W PROFI skla a povrchy (volná litráž)

3L,5L,10L,25L

Katalogové číslo:0320106
Dostupnost:Skladem 1235 l Aktualizováno: k 12.7.2024 17:08
Značka:W PROFI
Cena za:Litr
3390Kč/l
41,02 Kč s DPH
l × bal

K produktu bude přičtena cena za vratný obal.


W PROFI skla a povrchy (volná litráž)

PROFI přípravek na skla a povrchy

Popis produktu :

​Profesionální čisticí prostředek určený na skla a pro všechny typy nesavých povrchů beze šmouh.

Použití: Nastříkejte na čištěný povrch, setřete / rozleštěte papírovou utěrkou.
Dávkování: Na skla dávkujte bez ředění. Na nesavé povrchy řeďte vodou dle itenzity zašpinění povrchu.
 
                         

Signální slovo: VAROVÁNÍ 

H-věty:
H319 Způsobuje vážné podráždění očí.

P-věty:
P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P280 Používejte ochranné brýle.
P260 Nevdechujte aerosoly.
P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P337+P313 Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc.


EUH208-Obsahuje reakční směs: 5-chlor-2-methylisothiazol-3 (2H)-on [číslo ES 247-500-7] a 2-methylisothiazol-3(2H)-on [číslo ES 220-239-6] (3:1). Může vyvolat alergickou reakci.
Obsahuje : <5 % aniontové povrchově aktivní látky, <5 % neiontové povrchově aktivní látky, parfémy,
Methylchloroisothiazolinone (and) Methylisothiazolinone, barvivo.

Ke stažení

pdf BL-W PROFI skla a tvrdé povrchy new 2023.pdf 389 KB Ke stažení