Úvod Obchodní podmínky Možnosti dopravy a platby Katalog Kontaktujte nás 722 655 761-2 winc@winc.cz Registrace Přihlášení

W PROFI skla a povrchy (volná litráž)

3L,5L,10L,25L

Katalogové číslo:0320106
Dostupnost:Skladem 1373 l Aktualizováno: k 27.1.2023 18:31
Značka:W PROFI
Cena za:Litr
3390Kč/l
41,02 Kč s DPH
l × bal

K produktu bude přičtena cena za vratný obal.


W PROFI skla a povrchy (volná litráž)

PROFI přípravek na skla a povrchy

Popis produktu :

​Profesionální čisticí prostředek určený na skla a pro všechny typy nesavých povrchů.

Použití: Nastříkejte na čištěný povrch, setřete / rozleštěte papírovou utěrkou.
Dávkování: Na skla dávkujte bez ředění. Na nesavé povrchy řeďte vodou dle itenzity zašpinění povrchu.
 
                         

Signální slovo: VAROVÁNÍ 

H-věty:
H319 Způsobuje vážné podráždění očí.

P-věty:
P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P280 Používejte ochranné brýle.
P260 Nevdechujte aerosoly.
P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P337+P313 Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc.


Obsahuje EUH 208 Obsahuje Methylchloroisothiazolinone (and) Methylisothiazolinone. Může vyvolat alergickou reakci.
Obsahuje : méně než 5 % aniontové povrchově aktivní látky, konzervační činidla, Methylchloroisothiazolinone (and) Methylisothiazolinone, parfém, barva.

Ke stažení

pdf BL-W PROFI skla a tvrdé povrchy.pdf 720 KB Ke stažení