Úvod Obchodní podmínky Možnosti dopravy a platby Katalog Kontaktujte nás 722 655 761-2 winc@winc.cz Registrace Přihlášení

W-Wave sítko do pisoáru

silně voní 30 dní

Katalogové číslo:0190026
Dostupnost:Skladem 1261 ks Aktualizováno: k 17.5.2024 20:01
Značka:Wincomp
Cena za:Kus
10990Kč/ks
132,98 Kč s DPH

Vyberte variantu:

Vůně:
ks

W-Wave sítko do pisoáru

100ks/kart

Popis produktu :

Wave pisoárové sítko.

Je vyrobeno ze speciálního vonného plastu dle patentované technologie, určeno pro provonění, omezení rozstřiku moči a udržení pisoáru v čistotě. Voní a osvěžuje vzduch po dobu min. 30 dní. Vyhovuje testu VOC v USA i v Evropě – ekologicky příznivý produkt. Omezuje vznik zápachu v samotném jeho zárodku: zápach nepřekrývá, ale uvolňuje bakterie a aktivní ingredience optimalizované pro likvidaci pachů a udržení pisoáru v čistotě; čas úklidu zkracuje na polovinu.

Transparentní a flexibilní design se speciálními otvory a jehličkami umožňuje náhled do odpadu, zabraňuje návratu nečistot zpět do mísy.

Použití: pro běžné i pro suché pisoáry.

                           

Signální slovo: VAROVÁNÍ

H-věty:
H315 Dráždí kůži.
H317 Může vyvolat alergickou kožní reakci.
H411 Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

P-věty:
P103 Před použitím si přečtěte údaje na štítku.
P273 Zabraňte uvolnění do životního prostředí.
P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle.
P302 + P352 PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody.
P333 + P313 Při podráždění kůže nebo vyrážce: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.
P501 Odstraňte obsah/obal podle místních předpisů.

Obsahuje Citral; Kumarin; 2,4-Dimethylcyklohex-3-en-1-karbaldehyd. Může vyvolat alergickou reakci. Pouze pro profesionální uživatele.
Obsahuje: 2-(1,1-Dimethylethyl)-cyklohexanol-acetát (CAS 88-41-5) < 3,5 % Heptanal, 2-(Fenylmethylen)- (CAS 122-40-7) < 3,5 % Fenol, 2-Methoxy-4-(2-propenyl)- (Eugenol) (CAS 97-53-0) < 3,5 % Terpeny a terpenoidy, sladký pomerančový olej (CAS 68647-72-3) < 3 %.

Ke stažení

pdf BL-Wave.pdf 296 KB Ke stažení

Fotografie

W-wave-tabulkavuni.jpg