Úvod Obchodní podmínky Možnosti dopravy a platby Katalog Kontaktujte nás 722 655 761-2 winc@winc.cz Registrace Přihlášení

PRIX tablety do pisoáru 1kg

oceán/borovice

Katalogové číslo:0190053
Dostupnost:Skladem 117 ks Aktualizováno: k 12.7.2024 17:08
Cena za:Kus
26990Kč/ks
326,58 Kč s DPH

Vyberte variantu:

Vůně:
ks

PRIX tablety do pisoáru 1kg

Popis produktu :

Čistící a dezodorační přípravek pro sanitární zařízení určený ke vkládání do pisoárů zejména k užití v komunální hygieně. Zabraňuje tvorbě usazenin a slouží k dezodoraci prostor WC.

Použití: Do pisoárů.

Dávkování: dle potřeby 1-3 kostky.

                           

Signální slovo: NEBEZPEČÍ

H-věty:
H315 Dráždí kůži.
H318 Způsobuje vážné poškození očí.
H412 Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

P-věty
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P273 Zabraňte uvolnění do životního prostředí.
P280 Používejte ochranné rukavice/ochranné brýle.
P301+P330+P331 PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení.
P313 Vyhledejte lékařskou pomoc.
P332+P313 Při podráždění kůže: Vyhledejte lékařskou pomoc.
P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P310 Okamžitě volejte lékaře.
P501 Odstraňte obsah/obal v místě sběru nebezpečného odpadu.

EUH 208 Obsahuje Benzyl Salicylate. Může vyvolat alergickou reakci.
Obsahuje : 15% - 30% aniontové povrchově aktivní látky, 5% - 15% neiontové povrchově aktivní látky, < 5 % parfum, Benzyl Salicylate, Linalool, Butylphenyl Methylpropional, Limonene, Coumarin, Eugenol, colorant.

Ke stažení

pdf BL-Prix-tablety-do-pis.-ocean-fresh-BL-V2-0.pdf 405 KB Ke stažení
pdf BL-Prix-tablety-do-pis.-borovice-BL-V2-0.pdf 407 KB Ke stažení

Fotografie

Larrin-tablety pisoár Borovice.jpg