Úvod Obchodní podmínky Možnosti dopravy a platby Katalog Kontaktujte nás 722 655 761-2 winc@winc.cz Registrace Přihlášení

REAL profi strojní mytí 5kg

mycí kapalina

Katalogové číslo:0320112
Dostupnost:Skladem 1 ks Aktualizováno: k 27.1.2023 18:31
Značka:Real profi
Cena za:Kus
39600Kč/ks
479,16 Kč s DPH
ks

REAL profi strojní mytí 5kg

do myček nádobí

Popis produktu :

Je vhodný pro použití i v oblastech s tvrdou vodou. Vysoký obsah účinných složek zajišťuje dobrou účinnost i při silném znečištění.
 
Použití: Lze použít na všechny druhy nádobí a omyvatelné plochy. Díky své gelové konzistenci se prostředek dobře a ekonomicky dávkuje.

                           


Signální slovo: NEBEZPEČÍ
 

H-věty:
H314 Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí.
H290 Může být korozivní pro kovy.

P-věty:
P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P280 Používejte ochranné rukavice, ochranný oděv, ochranné brýle.
P363 Kontaminovaný oděv před opětovným použitím vyperte.
P301+P330+331 PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení.
P303+P361+P353 PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou.
P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P310 Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO +420 224 919 293.
P405 Skladujte uzamčené.
P501 Odstraňte obal: po důkladném vyprázdnění několikrát vyčistit výplachem vodou a po vyčištění je možné jej odložit do nádob pro sběr komunálního odpadu

Obsahuje: Hydroxid draselný.