Úvod Obchodní podmínky Možnosti dopravy a platby Katalog Kontaktujte nás 722 655 761-2 winc@winc.cz Registrace Přihlášení

REAL profi podlahy 1L-alkohol

strojní,ruční mytí

Katalogové číslo:0320057
Dostupnost:Skladem 8 ks Aktualizováno: k 19.6.2024 19:39
Značka:Real profi
Cena za:Kus
6200Kč/ks
75,02 Kč s DPH
ks

REAL profi podlahy 1L-alkohol

6ks/kart-na podlahy s alkoholem

Popis produktu :

Zasychá rychle a beze šmouh díky obsahu alkoholu, čištěné povrchy mají vysoký lesk. Obsahuje antistatickou složku a proto zabraňuje usazování prachu. Příjemně provoní uklízené prostory.
 
Použití: Lze použít pro strojní i ruční čištění. Vhodný pro udržování čistoty všech druhů podlah a voděodolných povrchů.
Dávkování: slabé znečištění 25 ml/10 l, střední 50 ml/10 l, silné 100 ml/10 l.

                           

Signální slovo: NEBEZPEČÍ

H-věty:
H226 Hořlavá kapalina a páry.
H319 Způsobuje vážné podráždění očí.

P-věty:
P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.
P280 Používejte ochranné brýle.
P303+P361+P353 PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou.
P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P337+P313 Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc.
P403+P235 Skladujte na dobře větraném místě. Uchovávejte v chladu.
P501 Odstraňte obal: po důkladném vyprázdnění několikrát vyčistit výplachem vodou a po vyčištění je možné jej odložit do nádob pro sběr komunálního odpadu.

Obsahuje Methylchloroisothiazolinone, Methylisothiazolinone. Může vyvolat alergickou reakci.
Obsahuje: Propan-2-ol.