Úvod Obchodní podmínky Možnosti dopravy a platby Katalog Kontaktujte nás 722 655 761-2 winc@winc.cz Registrace Přihlášení

Prix WC závěs fresh

voní a čistí, 40g

Katalogové číslo:0190054
Dostupnost:Skladem 199 ks Aktualizováno: k 16.4.2024 19:03
Cena za:Kus
1990Kč/ks
24,08 Kč s DPH

Vyberte variantu:

Barva:
ks

Prix WC závěs fresh

24ks/kart

Popis produktu :

Dezodorační a čistící přípravek pro WC mísy a sanitární zařízení se svěží vůní. Omezuje tvorbu vodního kamene.

Použití: Zavěsit do WC mísy.

Dávkování: dle potřeby 1x závěs.

                           

Signální slovo: NEBEZPEČÍ

H-věty:
H412 Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
H318 Způsobuje vážné poškození očí.
H315 Dráždí kůži.

P-věty
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P264 Po manipulaci důkladně omyjte ruce a zasažené části těla vodou a mýdlem.
P273 Zabraňte uvolnění do životního prostředí.
P280 Používejte ochranné rukavice /ochranné brýle/obličejový štít.
P305+P351+P338: PŘI ZASAŽENI OČI: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P310 Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře.
P301+330+331 PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení.
P313 Vyhledejte lékařskou pomoc.
P332+313 Při podráždění kůže: Vyhledejte lékařskou pomoc.
P501 Odstraňte obsah/obal prostřednictvím systému selektivního svozu obcí zplnomocněnou osobou.

EUH 208 Obsahuje Cineole. Může vyvolat alergickou reakci.
Obsahuje : 15 %-30 % aniontové povrchově aktivní látky, < 5 % neiontové povrchově aktivní látky, parfum.

Ke stažení

pdf Bezpečnostní list Prix WC - oranžový.pdf 326 KB Ke stažení
pdf Bezpečnostní list Prix WC - modrý.pdf 328 KB Ke stažení
pdf Bezpečnostní list Prix WC - zelený.pdf 329 KB Ke stažení

Fotografie

Prix WC závěs fresh modrý.jpg
Prix WC závěs fresh zelený.jpg