Úvod Obchodní podmínky Možnosti dopravy a platby Katalog Kontaktujte nás 722 655 761-2 winc@winc.cz Registrace Přihlášení

W PROFI sanita 1L

koupelny

Katalogové číslo:0320105
Dostupnost:Skladem 235 ks Aktualizováno: k 19.6.2024 19:39
Značka:W PROFI
Cena za:Kus
9760Kč/ks
118,10 Kč s DPH
ks

W PROFI sanita 1L

na veškerý povrch koupelen

Popis produktu :

Profesionální čisticí W-Profi sanita je vysoce účinný prostředek s obsahem organických kyselin a intenzivní dlouhotrvající vůní. Na odstranění vodního kamene, zbytků mýdla, rzi, minerálních a močových usazenin, vápenných nánosů, případně cementových zbytků. Při pravidelném použití oživuje povrchy a zabraňuje jejich opětovnému znečištění. Hustá pěna spolehlivě ulpívá i na hůře dostupných místech a prodlužuje čas působení. Pro čistotu, lesk a ochranu povrchů nejen v koupelnách. Místa přicházející do přímého styku s potravinami je nutno důkladně opláchnout pitnou vodou. Vhodný i na postavební úklid. 

Použití: Nastříkejte, nechte působit několik minut (cca 5 min. dle míry znečištění) a poté setřete nebo opláchněte.  Pro větší lesk můžete přeleštit. NEPOUŽÍVAT V KOMBINACI S VÝROBKY OBSAHUJÍCÍMI CHLORNAN SODNÝ.  NEPOUŽÍVAT NA DŘEVĚNÝ A DÝHOVANÝ NÁBYTEK A NA POVRCHY, KTERÉ NEJSOU ODOLNÉ KYSELINÁM JAKO NAPŘ. MRAMOR, TRAVERTIN, GRANIT APOD.
Dávkování: Prostředek používejte neředěný.

                          

Signální slovo: NEBEZPEČÍ

H-věty:
H314 Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí.
H290 Může být korozivní pro kovy.

P-věty
P260 Nevdechujte aerosoly.
P280 Používejte ochranné rukavice, ochranný oděv, ochranné brýle.
P301+P330 +P331 PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení.
P303+P361+P353 PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou.
P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P310 Okamžitě volejte lékaře.
P405 Skladujte uzamčené.
P501 Odstraňte obsah/obal předáním na sběrný dvůr do části nebezpečného odpadu nebo oprávněné osobě.

Obsahuje methansulfonová kyselina, L-(+)-mléčná kyselina.
Obsahuje : méně než 5 % neiontové povrchově aktivní látky, méně než 5 % kationtové povrchově aktivní látky, parfém, barva.

Ke stažení

pdf BL-W PROFI sanita new 2023.pdf 424 KB Ke stažení