Úvod Obchodní podmínky Možnosti dopravy a platby Katalog Kontaktujte nás 722 655 761-2 winc@winc.cz Registrace Přihlášení

KRYSTAL olejový osvěžovač vzduchu 750ml-černý

Black Jack

Katalogové číslo:0190051
Dostupnost:Skladem 117 ks Aktualizováno: k 12.7.2024 17:08
Značka:Krystal
Cena za:Kus
10790Kč/ks
130,56 Kč s DPH
ks

KRYSTAL olejový osvěžovač vzduchu 750ml-černý

18ks/kart,osvěž.vzduchu olejový

Popis produktu :

​Jemný, vysoce účinný prostředek k provonění WC, koupelen a veřejných prostor.

- osvěžovač vzduchu s mnoha způsoby použití
- postupné uvolňování parfemace z olejové báze
- jednoduchá aplikace
- nanášejte na nesavé povrchy sociálních zařízení
- vůně, která se z vašich toalet neztratí

Návod k použití: nastříkejte na venkovní plochu toaletní mísy, do nádobky čistící štětky, keramické obklady nebo na plochy, které jsou z nesavého materiálu.

                           

Signální slovo: NEBEZPEČÍ

H-věty:
H226 Hořlavá kapalina a páry.
H318 Způsobuje vážné poškození očí.
H412 Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

P-věty:
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.
P273 Zabraňte uvolnění do životního prostředí. P280 - Používejte ochranné brýle/obličejový štít.
P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P310 Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře.
P501 Odstraňte obsah/obal podle místních předpisů.

Složení: ≥ 30 % voda, 5 - < 15 % iso-propanol, propylenglykol, < 5 % neiontové povrchově aktivní látky, konzervační činidla, parfémy, 2-(4-tert-Butylbenzyl)propionaldehyde, Citronellol, Hydroxy-methylpentylcyclohexenecarboxaldehyde, Linalool, Allyl heptanoate, trans-α-Damascone, 4-tertButyldihydrocinnamaldehyde, Damascenone, d-Limonene.

 

Ke stažení

pdf BL-Krystal olejový č.pdf 695 KB Ke stažení