Úvod Obchodní podmínky Možnosti dopravy a platby Katalog Kontaktujte nás 722 655 761-2 winc@winc.cz Registrace Přihlášení

CLEAMEN 580 dezi 5L

novinka

povrch+plochy

Katalogové číslo:0060125
Dostupnost:Skladem 10 ks Aktualizováno: k 21.2.2024 21:31
Značka:Cleamen
Cena za:Kus
46330Kč/ks
560,59 Kč s DPH
ks

CLEAMEN 580 dezi 5L

bez barviv a parfémů-zdrav.+prům.

Popis produktu :

Používá se v potravinářství, zdravotnictví, průmyslu i v ostatních provozech vyžadujících zvýšený dezinfekční režim, např. sauny, fitness studia, bazény, kadeřnictví apod. Je vhodný pro použití na technologie v potravinářství, nerezové pracovní plochy, plasty, voděodolné povrchy. Neobsahuje chlor, není parfemovaný.

POUŽITÍ: Prostředek je silně koncentrovaný. Používá se v koncentraci 1% - 10%. Na ošetřované a menší plochy aplikujte mechanickým rozprašovačem, na větší plochy pomocí vědra a mopu. Vydezinfi kované povrchy, které přichází do přímého styku s potravinami, po uplynutí expoziční doby, opláchněte pitnou vodou. 

 ​

Dávkování

Účinnost

A

MRSA

V

 (V)

M

T

(B)
Adenovirus

(B)
Obalené viry

Doba působení

1-5 min

5 min

60 min

1-5 min

60 min

60 min

30 min

60 min

ml / 1 l

20

10

50-100

10.20

50

50

30

50

pH 11,00-12,00​

CLEAMEN 580 concentrate obsahuje následující účinné biocidní látky (g / 100 g směsi):

N-(3-aminopropyl)-N-dodecylpropane-1,3,diamine (CAS: 2372-82-9): 3,6 g; ethanol (CAS: 64-17-5): 0,86 g.

Ev. č. v ČR: MZDR 32926/2022/OBP

Rozhodnutie v SR: bio/4686/D/22/CCHLP

Spektrum účinku:

Baktericidní: A, MRSA: G+ (grampozitivní) a G- (gramnegativní)

Fungicidní: V: většina mikroskopických hub a kvasinek

Levurocidní: (V): Candida albicans

Mykobaktericidní, tuberkulózní: M, T

Virucidní obalené viry: (B): SARS-CoV-2; HIV; Hepatitida B, C; Chřipka

Částečná virucidita: (B): Adenovirus

Biocidní typ: 2, 4 (domácnost, zdravotnictví, potravinářství)

Používejte biocidy bezpečným způsobem. Před použitím si vždy přečtěte označení a informace o přípravku.


                           

Signální slovo: NEBEZPEČÍ 

H-věty: Standardní věty o nebezpečnosti
H290 Může být korozivní pro kovy.
H314 Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí.
H410 Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky

P-Věty: Pokyny pro bezpečné zacházení
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P234 Uchovávejte pouze v původním balení.
P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.
P301+P330+P331 PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení.
P303+P361+P353 PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou nebo osprchujte.
P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P310 Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře.
P501 Odstraňte obsah/obal předáním oprávněné osobě nebo předáním na sběrný dvůr do části nebezpečného odpadu.

Obsahuje N-(3-Aminopropyl)-N-dodecylpropan-1,3-diamin, Alkoholy, C12-15, rozvětvené a lineární, ethoxylované (> 2,5 EO) .
Obsahuje: Met. Corr. 1; H290 Skin Corr. 1B; H314 Eye Dam. 1; H318 Aquatic Acute 1; H400 Aquatic Chronic 2; H411.

Ke stažení

pdf BL-CL 580.pdf 486 KB Ke stažení