Úvod Obchodní podmínky Možnosti dopravy a platby Katalog Kontaktujte nás 722 655 761-2 winc@winc.cz Registrace Přihlášení

Dezinfekce bezoplachový gel 5L

přímé použití-gelová

Katalogové číslo:0060121
Dostupnost:Skladem 3 ks Aktualizováno: k 27.11.2023 21:00
Cena za:Kus
83900Kč/ks
1 015,19 Kč s DPH
ks

Dezinfekce bezoplachový gel 5L

dezinfikuje ruce a pokožku

Popis produktu :

  • 65 % alkoholu
  • Zvláčňující látky
  • ovocná vůně

Bezoplachový dezinfekční gel na ruce. Likviduje baktérie a obalené viry. Pro čistotu vašich rukou kdykoliv a kdekoliv. Příjemná a rychle schnoucí konzistence bez zanechání „filmu“.

OTESTOVÁNO dle ČSN EN 1272:2020, ČSN EN 14476+A2:2020 a ČSN EN 1500:2017. BIOCIDNÍ PŘÍPRAVEK. Používejte biocidy bezpečným způsobem. Před použitím si vždy přečtěte etiketu a informace o přípravku.

Použití: Aplikujte přímo na ruce či pokožku.
Dávkování: Neřeďte.

                           

Signální slovo: NEBEZPEČÍ

H-věty:
H319 Způsobuje vážné podráždění očí.
H225 Vysoce hořlavá kapalina a páry.

P-věty:
P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.
P233 Uchovávejte obal těsně uzavřený. P403+P235 Skladujte na dobře větraném místě. Uchovávejte v chladu.
P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P501 Odstraňte obsah, obal předáním do sběrného místa nebo firmě autorizované pro nakládání s odpady. 

Obsahuje: Dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 528/2012: ethanol 65 g/ 100 g (CAS 64-17-5).

Ke stažení

BL https://www.lavon.cz/BL/BL10098.pdf