Úvod Obchodní podmínky Možnosti dopravy a platby Katalog Kontaktujte nás 722 655 761-2 winc@winc.cz Registrace Přihlášení

Dezinfekce na povrchy 5L

bez chlóru,alkoholu

Katalogové číslo:0060120
Dostupnost:Skladem 32 ks Aktualizováno: k 27.11.2023 21:00
Cena za:Kus
25900Kč/ks
313,39 Kč s DPH
ks

Dezinfekce na povrchy 5L

na bakterie,viry,kvasinky

Popis produktu :

  • 99,99% účinnost
  • univerzální použití
  • bez chloru a alkoholu

Univerzální dezinfekce povrchů bez oplachu. Čistí a dezinfikuje všechny materiály a plochy s trojím účinkem - na bakterie, obalené viry a kvasinky. Neobsahuje chlor a alkoholy, proto je šetrnější k povrchům. Nezpůsobuje skvrny na textiliích. Vhodné na kliky, držadla, zábradlí, odpad. koše, kuchyně, stoly, židle, sedátka WC, vodovodní baterie, telefony, klávesnice, dětské hračky, dlaždičky, koberce, matrace, sedačky a další.

OTESTOVÁNO dle ČSN EN 1276:2020, ČSN EN 1650:2020 a ČSN EN 13610:2003. BIOCIDNÍ PŘÍPRAVEK. Používejte biocidy bezpečným způsobem. Před použitím si vždy přečtěte etiketu a informace o přípravku.

Použití: Aplikujte přímo na povrch či podlahu nejlépe rozprašovačem, expozice do zaschnutí.
Dávkování: Neřeďte.

H-věty:
H412 Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

P-věty:
P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P273 Zabraňte uvolnění do životního prostředí.
P301 + P312 PŘI POŽITÍ: Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO.
P305+351+338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P501 Odstraňte obsah/obal v souladu s místními předpisy předáním osobě oprávněné k likvidaci odpadů nebo na místo určené obcí.

Obsahuje: Dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 528/2012: Didecyl(dimethyl) amonium-chlorid (CAS: 7173-51-5) 5 g/kg; Alkyl dimethyl benzyl ammonium chlorid (CAS: 68424-85-1) 2,5 g/kgObsahuje ethanol <65%, propan-2-ol <13%, butanon <2%.

Ke stažení

BL www.lavon.cz/BL/BL10100.pdf