Úvod Obchodní podmínky Možnosti dopravy a platby Katalog Kontaktujte nás 722 655 761-2 winc@winc.cz Registrace Přihlášení

Čistič disků 500ml

Katalogové číslo:0220019
Dostupnost:Skladem 2 ks Aktualizováno: k 17.5.2024 20:01
Cena za:Kus
13300Kč/ks
160,93 Kč s DPH
ks

Čistič disků 500ml

čisí disky kol a plastové poklice

Popis produktu :

Vysoce účinný přípravek, který odstraňuje stopy prachu z brzdového obložení, mastnou špínu a zbytky posypové soli z disků kol. Díky vyšší viskozitě zůstává déle na disku a je tak prodloužena doba účinku. U hliníkových disků nedochází k narušení povrchové úpravy.

Použití: Prostředek aplikujte na disk kola a po několika minutách opláchněte proudem tlakové vody.

Dávkování: Neřeďte.

                           

Signální slovo: VAROVÁNÍ


H-věty:
H319 Způsobuje vážné podráždění očí.

P-věty
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P264 Po manipulaci důkladně omyjte ruce.
P280 Používejte ochranné brýle.
P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P337+P313 Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc.

Obsahuje: 1-methoxypropan-2-ol < 10, kyselina citronová < 5, isotridekanol, ethoxylovaný < 2, sec-C14-17-alkansulfonové kyseliny, sodné soli < 1.

Ke stažení

pdf BL-čistič disků Tempo.pdf 472 KB Ke stažení