Úvod Obchodní podmínky Možnosti dopravy a platby Katalog Kontaktujte nás 722 655 761-2 winc@winc.cz Registrace Přihlášení

Pěnový čistič čalounění 400ml

univerzální

Katalogové číslo:0220023
Dostupnost:Skladem 3 ks Aktualizováno: k 17.5.2024 20:01
Cena za:Kus
21800Kč/ks
263,78 Kč s DPH
ks

Pěnový čistič čalounění 400ml

čalounění,koberce,kůže,koženka

Popis produktu :

Vynikající přípravek, který se používá i v profesionálních centrech mytí aut. Výhodou je jeho suchá pěna, výborné čistící schopnosti i výsledky při použití.
Jeho aktivní látky, které byly pečlivě vybrány, umožňují efektivní a rychlé odstranění odolných nečistot z textilního čalounění, kůže, koženky, alkantary, koberečků apod.
Jeho inovativní receptura která pohlcuje a odstraňuje zápach ze zvířat, jídla či nikotinu. Jeho čistící schopnost je ještě posílena integrovaným kartáčkem.

Návod na použití:

  1. Nastříkejte rovnoměrně ze vzdálenosti cca 20 cm na ošetřovaný povrch.
  2. Vyčkejte pár minut a vytřete integrovaným kartáčkem.

    - odstraňuje odolné nečistoty
    - pohlcuje a odtraňuje zápach
    - integrovaný kartáček

Dávkování: Neřeďte.

UFI: QUQ0-K06Y-N009-MHXX

                                  
                             
GHS02           GHS07
                        Hořlavé látky  Dráždivé látky

Signální slovo: NEBEZPEČÍ


H-věty:
H222-H229 Extrémně hořlavý aerosol. Nádoba je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout.
H315 Dráždí kůži.
H319 Způsobuje vážné podráždění očí

P-věty
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným plamenem a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.
P211 Nestříkejte do otevřeného ohně nebo jiných zdrojů zapálení.
P251 Nepropichujte nebo nespalujte ani po použití.
P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P410+P412 Chraňte před slunečním zářením. Nevystavujte teplotě přesahující 50 °C/122 °F.
P501 Odstraňte obsah/obal podle místních/regionálních/vnitrostátních/mezinárodních predpisu.

Obsahuje: polykarboxyláty, neiontové povrchově aktivní látky, parfémy (AMYL CINNAMAL).

Ke stažení

pdf BL-cistic-calouneni-sprej-flash 400ml.pdf 390 KB Ke stažení