Úvod Obchodní podmínky Možnosti dopravy a platby Katalog Kontaktujte nás 722 655 761-2 winc@winc.cz Registrace Přihlášení

B-Qalton 25g-do kávovarů

na vodní kámen

Katalogové číslo:0200086
Dostupnost:Skladem 55 ks Aktualizováno: k 21.2.2024 21:31
Značka:Qalt
Cena za:Kus
1590Kč/ks
19,24 Kč s DPH
ks

B-Qalton 25g-do kávovarů

40ks/bal-kávovary a rych.konvice

Popis produktu :

Speciální prostředek k odstraňování vodního kamene. Odstraňovač vodního kamene B-Qalton je ideálním pomocníkem při problémech s vodním kamenem v domácnosti i na pracovišti. Působí účinně a přitom šetrně. Je biologicky odbouratelný.

Použití: Jedno balení = jedna dávka. Spolehlivě odstraňuje vodní kámen z topných těles, kávovarů a varných konvicí.
Dávkování: Jedno balení = jedna dávka.

                            

Signální slovo: VAROVÁNÍ 

H-věty:
H319 Způsobuje vážné podráždění očí.

P-věty:
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P264 Po manipulaci důkladně omyjte ruce.
P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ ochranné brýle/obličejový štít.
P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně oplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P337+P313 Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. 

Obsahuje: Kyselinu citrónovou - obsah v % > 99 .

Ke stažení

pdf BL-B-Qalton.pdf 492 KB Ke stažení