Úvod Obchodní podmínky Možnosti dopravy a platby Katalog Kontaktujte nás 722 655 761-2 winc@winc.cz Registrace Přihlášení

Mazlavé mýdlo 9kg

odmašťuje

Katalogové číslo:0200077
Dostupnost:Skladem 12 ks Aktualizováno: k 21.5.2024 20:49
Cena za:Kus
53490Kč/ks
647,23 Kč s DPH
ks

Mazlavé mýdlo 9kg

na povrchy,podlahu atd.

Popis produktu :

Mazlavé mýdlo na úklid, pro malíře, pro instalatéry, do průmyslu s tradiční recepturou od roku 1934. Má široký rozsah použití. Bez parfemace a aditiv.
 
Použití: Používá se na úklid podlah hygienických zařízení, stěn před malováním (vhodné i na nikotin), odstranění hrubších nečistot z omyvatelných povrchů. Dále je využíváno v průmyslu k mazání dopravníků, jako mazivo při spojování potrubí místo speciálních kluzných prostředků, jako přísada do betonu. Není vhodné pro mytí pokožky.
Dávkování: Dle účelu použití a míry znečištění doporučujeme ředit v intervalu 1:50 až 1:100. 

                                                      

Signální slovo: VAROVÁNÍ 

H-věty:
H315 Dráždí kůži.
H319 Způsobuje vážné podráždění očí.

P-věty:
P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P280 Používejte ochranné rukavice, ochranné brýle.
P362+ P364 Kontaminovaný oděv svlékněte, a před opětovným použitím ho vyperte.
P302+P352 PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody.
P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P337+P313 Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc.

Obsahuje: draselné mýdlo 15% nebo více, avšak méně než 30%, hydroxid draselný do 1%, voda.

 

Ke stažení: