Úvod Obchodní podmínky Možnosti dopravy a platby Katalog Kontaktujte nás 722 655 761-2 winc@winc.cz Registrace Přihlášení

SATUR BADEX 5L

Chloramin sod.54g/1L

Katalogové číslo:0200103
Dostupnost:Skladem 166 ks Aktualizováno: k 12.7.2024 17:08
Cena za:Kus
10890Kč/ks
131,77 Kč s DPH
ks

SATUR BADEX 5L

bělící a dezi.přípravek

Popis produktu :

Tekutý bělící a dezinfekční prostředek. Dezinfekce podlah, kuchyňského a hygienického náčiní, sanitární keramiky, WC, dřezů, hraček.

Použití: Použijte roztok z 1 l přípravku a 9 l vody. Silné znečištění nejprve mechanicky odstraňte. Hračky, předměty a plochy, které přichází do styku s potravinami, opláchněte po 30 min. pitnou vodou.
Dávkování: 1L přípravku 9 L vody.

Dezinfekce pitné vody ve studnách - Dávkujte 20 ml přípravku na 1 m³ pitné vody. Dávku nejdříve rozmíchejte v 10 l vody a pak zkrápějte vodní hladinu studny. Po 30 min. je voda dezinfikována a současně dochází k rozložení účinné látky.

Dezinfekce vody v bazénech - Přípravek se používá celosezónně pro provoz bazénů. Iniciační dávka: Pro první zachlorování bazénu dávkujte 150 ml přípravku na 3 m³ vody. Dávku nejprve rozmíchejte v 10 l vody a pak vylijte po částech do bazénu. Udržovací dávka: Pro běžnou dezinfekci a udržení správné koncentrace volného chloru v bazénu dávkujte 80 ml přípravku na 3 m³ vody. Šoková dávka: Při výskytu řas, dlouhodobém horkém počasí nebo zvýšeném provozu dávkujte jednorázově 250 ml přípravku na 3 m³ vody.

Předpírání a bělení v automatických pračkách - Do bubnu pračky nalijte roztok 1 l vody a 100 ml přípravku. Do praček se zásobníkem na bělící prostředek nalijte dávku přímo do zásobníku. Vložte prádlo do pračky, nadávkujte prací prostředek a spusťte program.

Ruční namáčení a bělení prádla - Na 40 l vody dávkujte 500 ml přípravku. Prádlo namočte na 1-2 hodiny a po důkladném vymáchání doperte ručně nebo v automatické pračce. Pozor nepoužívejte na vlnu, hedvábí, polyamidová vlákna.

Používejte biocidy bezpečným způsobem. Před použitím si vždy přečtěte označení a informace o přípravku.                  

                           

Signální slovo: VAROVÁNÍ 

H-věty:
H290   Může být korozivní pro kovi.
H315   Dráždí kůži.
H319   Způsobuje vážné podráždění očí.
H400   Vysoce toxický pro vodní organismy.
H411    Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobímy účinky.

P-věty:
P264   Po manipulace důkladně omyjte ruce a zasažené části těla.
P273   Zabraňte uvolnění do životního prostředí.
P280   Používejte ochranné rukavice.
P303+361+353 PŘI STIKU S KŮŽÍ (nebo vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou nebo osprchujte. 
P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P310   Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO.
P501   Odstraňte obsah/obal podle státních předpisů.

Obsahuje Chlornan sodný 54g/1L, roztok, obsah aktivního chloru12,3%.
Obsahuje: EUH 031 Uvolňuje toxický plyn při stiku s kyselinami.
                   EUH 206 POZOR! Nepoužívejte společně s jinými výrobky. Může uvolňovat nebezpečné plyny (Chlor).

Ke stažení

pdf BL-Satur Badex.pdf 235 KB Ke stažení
pdf IL-satur_badex.pdf 209 KB Ke stažení
pdf Pravidla_pro_nakladani_satur badex.pdf 194 KB Ke stažení