Úvod Obchodní podmínky Možnosti dopravy a platby Katalog Kontaktujte nás 722 655 761-2 winc@winc.cz Registrace Přihlášení

ATAK prášek na skvrny 750g

prací prostředek

Katalogové číslo:0240010
Dostupnost:Skladem 89 ks Aktualizováno: k 27.1.2023 18:31
Značka:Qalt
Cena za:Kus
11390Kč/ks
137,82 Kč s DPH
ks

ATAK prášek na skvrny 750g

12ks/bal-na skvrny a bělení

Popis produktu :

Práškový odstraňovač skvrn s oxidačním účinkem.

Atak je vhodný na čištění velmi zašpiněného, zažloutlého či zapraného prádla, sportovního oblečení, dětského prádla, ručníků, ubrousků, záclon, syntetických koberců a čalounění.

Použití: Stačí přidat k běžnému pracímu prostředku nebo nanést přímo na skvrnu. ATAK účinně odstraňuje i velmi odolné skvrny např. od červeného vína, ovoce, kávy, čaje, inkoustu, apod.. Jelikož neobsahuje chlór, chrání pevnost vašeho oblečení i jeho barvy.
Dávkování: Prací pračka 50g, namáčení 30g na 4L teplé vody, roztok na skvrny 12g na 1L teplé vody. 1 polévková lžíce=25g.

                           

Signální slovo: NEBEZPEČÍ 

H-věty:
H318   Způsobuje vážné poškození očí.
H315   Dráždí kůži.

P-věty:
P102   Uchovávejte mimo dosah dětí.
P280   Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ ochranné brýle/obličejový štít.
P264   Po manipulaci důkladně omyjte ruce.
P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně oplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P310   Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře.
P302+352 PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody a mýdla.
P332+P313 Při podráždění kůže: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.
P362   Kontaminovaný oděv svlékněte a před opětovným použitím vyperte.

Obsahuje: EUH208 Obsahuje enzymy proteázu a alfa-amylázu. Může vyvolat alergickou reakci.

Ke stažení

pdf BL-ATAK práškový 750g.pdf 575 KB Ke stažení