Úvod Obchodní podmínky Možnosti dopravy a platby Katalog Kontaktujte nás 722 655 761-2 winc@winc.cz Registrace Přihlášení

Zimní směs do ostřikovače 5L

do ostřikovače

Katalogové číslo:0220034
Dostupnost:Skladem 15 ks Aktualizováno: k 19.6.2024 19:40
Cena za:Kus
17600Kč/ks
212,96 Kč s DPH
ks

Zimní směs do ostřikovače 5L

Popis produktu :

Vhodná do ostřikovačů všech typů vozidel, výborně čistí čelní skla a odstraňuje zbytky zaschlého hmyzu. Do -20°C.

Použití: Kapalinu nalijte do nádržky ostřikovačů ve vašem automobilu. 

Dávkování: Pro 100% účinnost neřeďte.
 
                          
Signální slovo: VAROVÁNÍ


H-věty:
H226 Hořlavá kapalina a páry.

P-věty
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.
P233 Uchovávejte obal těsně uzavřený.
P303+P361+P353 PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. opláchněte kůži vodou.
P370+P378 V případě požáru: K uhašení použijte práškový hasící přístroj.
P403+P235 Skladujte na dobře větraném místě. Uchovávejte v chladu.
P501 Odstraňte obsah/obal podle místních předpisů v souladu s místními předpisy předáním osobě oprávněné k likvidaci odpadu nebo na místo určené obcí.

Obsahuje : Směs neobsahuje látky splňující krytéria pro látky PBT nebo vPvB v souladu s přílohou XIII, nařízení ( ES ) č. 1907/2006 ( REACH ), v platném zění.
Obsahuje Ethanol, Lauryldimethyl aminoxid

Ke stažení

pdf BL-nemrznouci_smes_-20c.pdf 235 KB Ke stažení