Úvod Obchodní podmínky Možnosti dopravy a platby Katalog Kontaktujte nás 722 655 761-2 winc@winc.cz Registrace Přihlášení

Letní směs do ostřikovače 5L

do ostřikovače

Katalogové číslo:0220033
Dostupnost:Skladem 21 ks Aktualizováno: k 17.5.2024 20:01
Cena za:Kus
6720Kč/ks
81,31 Kč s DPH
ks

Letní směs do ostřikovače 5L

Popis produktu :

Vhodná do ostřikovačů všech typů vozidel, výborně čistí čelní skla a odstraňuje zbytky zaschlého hmyzu.

Použití: Kapalinu nalijte do nádržky ostřikovačů ve vašem automobilu. 

Dávkování: Pro 100% účinnost neřeďte.
 
                          
Signální slovo: VAROVÁNÍ


H-věty:
H226 Hořlavá kapalina a páry.

P-věty
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.
P301+P330+P331 PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení.
P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P501 Odstraňte obsah/obal podle místních předpisů v souladu s místními předpisy předáním osobě oprávněné k likvidaci odpadu nebo na místo určené obcí.

Obsahuje : Směs neobsahuje látky splňující krytéria pro látky PBT nebo vPvB v souladu s přílohou XIII, nařízení ( ES ) č. 1907/2006 ( REACH ), v platném zění.
Obsahuje Ethanol, Lauryldimethyl aminoxid

Ke stažení

pdf BL-letni_smes_do_ostrikovace.pdf 234 KB Ke stažení