Úvod Obchodní podmínky Možnosti dopravy a platby Katalog Kontaktujte nás 722 655 761-2 winc@winc.cz Registrace Přihlášení

Willi tekutý písek 600g

novinka

čisticí krém

Katalogové číslo:0260008
Dostupnost:Skladem 66 ks Aktualizováno: k 27.11.2023 21:00
Cena za:Kus
2350Kč/ks
28,44 Kč s DPH
ks

Willi tekutý písek 600g

18ks/kart,Abrazivní čisticí krém.

Popis produktu :

Abrazivní čisticí krém, který odstraňuje mastnotu, hrubé nečistoty, usazenou špínu a připáleniny. Je vhodný do průmyslu. Na moderní i tradiční povrchy.

Použití: dostatečné množství přípravku naneste na znečištěný povrch. Po vyčištění a umytí opláchněte čistou vodou.
Dávkování: Množství přípravku je nutné zohlednit s úroveňí nečistoty.

                           

Signální slovo: VAROVÁNÍ

H-věty:
H317 Může vyvolat alergickou kožní reakci.
H319 Způsobuje vážné podráždění očí.

P-věty:
P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P280 Používejte ochranné rukavice, ochranné brýle.
P302/352 PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody.
P305/351/338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P333/313 Při podráždění kůže nebo vyrážce: Vyhledejte lékařskou pomoc.
P337/313 Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc.
P501 Odstraňte obal: po důkladném vyprázdnění několikrát vyčistit výplachem vodou a po vyčištění je možné jej odložit do nádob pro tříděný odpad.

Obsahuje EUH208 Obsahuje Methylchloroisothiazolinone (a) Methylisothiazolinone. Může vyvolat alergickou reakci.
Obsahuje: Tento produkt neobsahuje žádné látky, které jsou vyhodnoceny jako PBT nebo vPvB v koncentraci 0,1 % hmotnostních nebo vyšší. Tento produkt neobsahuje SVHC látku v koncentraci 0,1% hmotnostních nebo vyšší. Tento produkt neobsahuje endokrinní disruptory v koncentraci 0,1% hmotnostních nebo vyšší.

UFI: 0JFK-CWXS-HT19-07KR

Ke stažení

pdf BL-Willi tekutý písek 600g.pdf 167 KB Ke stažení