Úvod Obchodní podmínky Možnosti dopravy a platby Katalog Kontaktujte nás 722 655 761-2 winc@winc.cz Registrace Přihlášení

W Extra na kuchyně (volná litráž)

3L,5L,10L,25L

Katalogové číslo:0200107
Dostupnost:Skladem 1515 l Aktualizováno: k 12.7.2024 17:08
Značka:W EXTRA
Cena za:Litr
5900Kč/l
71,39 Kč s DPH
l × bal

K produktu bude přičtena cena za vratný obal.


W Extra na kuchyně (volná litráž)

extra síla,vůně-čistí a odmašťuje

Popis produktu :

Vysoce účinný čisticí a odmašťující prostředek na povrchy beze šmouh s EXTRA vůní. Účinně rozpouští oleje, tuky, nečistoty a současně ošetřuje povrchy. Prostředek je vhodný na použití nejen v kuchyni, ale kdekoliv je potřeba.

Použití: Vhodné použít na čištění veškerých nesavých povrchů - pracovních desek, digestořů, sporáků, mikrovlnných trub, obkladů, dveří, kuchyňských skříňek, stolů, židlý, zahradního nábytku, okenních rámů, povrchů v dílně. Vhodný i na dřevo.
Dávkování: Neřeďte

                         

Signální slovo: VAROVÁNÍ

H-věty:
H319 Způsobuje vážné podráždění očí.

P-věty:
P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P264 Po manipulaci důkladně omyjte ruce a zasažené části těla.
P280 Používejte ochranné brýle.
P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní
čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P337+P313 Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.

EUH208 Obsahuje reakční směs: 5-chlor-2-methylisothiazol-3 (2H)-on [číslo ES 247-500-7] a
2-methylisothiazol-3(2H)-on [číslo ES 220-239-6] (3:1). Může vyvolat alergickou
reakci.
 
Obsahuje: <5 % aniontové povrchově aktivní látky, <5 % amfoterní povrchově aktivní látky, parfémy,
Methylchloroisothiazolinone (and) Methylisothiazolinone, barvivo, Hexyl cinnamal, Limonene.

Ke stažení

pdf BL-W EXTRA na kuchyně new 2023.pdf 389 KB Ke stažení