Úvod Obchodní podmínky Možnosti dopravy a platby Katalog Kontaktujte nás 722 655 761-2 winc@winc.cz Registrace Přihlášení

W-Easy Fresh vůně

kryt na strojek

Katalogové číslo:0190029
Dostupnost:Skladem 24 ks Aktualizováno: k 27.11.2023 21:00
Značka:Wincomp
Cena za:Kus
11700Kč/ks
141,57 Kč s DPH

Vyberte variantu:

Vůně:
ks

W-Easy Fresh vůně

1ks/bal,12ks/kart

Popis produktu :

Unikátní dávkovač vůně, jehož kryt je současně samotným osvěžovačem.

- Konstantní množství vůně po dobu 30 dnů. 
- V 1. týdnu - úsporný provoz s delšími pauzami, v 2.a 3. týdnu - pauzy se zkracují, ve 4. týdnu - provoz nonstop. 
- Po 30 dnech - potřeba výměny vonného krytu. • Zvukový signál - nedojde-li k výměně krytu do 33.dne. 
- Po výměně vonného krytu je třeba strojek restartovat. 
- Bez funkční C baterie a vonného krytu je provoz strojku bezpředmětný. 
- Ekologicky příznivý product - 100% recyklovatelný, splňuje kriteria LEED. 
- Ve všech vůních se vonný kryt dodává pouze v bilé barvě. 
- Vyhovuje testu VOC v USA i v Evropě.

Použití: Kryt (vůně) vsaďte na strojek a restartujte. Je vhodný do všech provozů, firem, restaurací, kanceláří, na toalety atd. Krásně provoní celý interiér.

                           

Signální slovo: VAROVÁNÍ

H-věty:
H315 Dráždí kůži.
H317 Může vyvolat alergickou kožní reakci.
H411 Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

P-věty:
P103 Před použitím si přečtěte údaje na štítku.
P273 Zabraňte uvolnění do životního prostředí.
P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle.
P302 + P352 PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody.
P333 + P313 Při podráždění kůže nebo vyrážce: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.
P501 Odstraňte obsah/obal podle místních předpisů.

Obsahuje Citral; Kumarin; 2,4-Dimethylcyklohex-3-en-1-karbaldehyd. Může vyvolat alergickou reakci. Pouze pro profesionální uživatele.
Obsahuje: 2-(1,1-Dimethylethyl)-cyklohexanol-acetát (CAS 88-41-5) < 3,5 % Heptanal, 2-(Fenylmethylen)- (CAS 122-40-7) < 3,5 % Fenol, 2-Methoxy-4-(2-propenyl)- (Eugenol) (CAS 97-53-0) < 3,5 % Terpeny a terpenoidy, sladký pomerančový olej (CAS 68647-72-3) < 3 %.

Ke stažení

pdf BL-Easy Fresh.pdf 295 KB Ke stažení