Úvod Obchodní podmínky Možnosti dopravy a platby Katalog Kontaktujte nás 722 655 761-2 winc@winc.cz Registrace Přihlášení

TRIM okna (volná litráž)

-11%

3L,5L,10L,25L

Katalogové číslo:0200016
Dostupnost:Skladem 51 l Aktualizováno: k 12.7.2024 17:08
Značka:Trim
Cena za:Litr
998Kč/l
12,08 Kč s DPH
l × bal

K produktu bude přičtena cena za vratný obal.


TRIM okna (volná litráž)

univerzální čistič oken,PC

Popis produktu :

Rychle a šetrně čistí okna, zrcadla, skleněné výplně nábytku, okna aut, PC a jiné skleněné plochy. Čištěným povrchům dodá lesk a zanechá příjemnou vůni.

Použití: Přípravek nastříkejte na čištěnou plochu, rozetřete a vyleštěte suchým hadříkem. Nepoužívejte k jiným účelům, než je uvedeno. Pokud si nejste jisti, vyzkoušejte přípravek nejprve na malé, hůře viditelné ploše.
Dávkování: Přípravek neřeďte.

                           

Signální slovo: VAROVÁNÍ 

H-věty:
H226 Hořlavá kapalina a páry.

P-věty:
P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.
P260 Nevdechujte plyn.
P303+P361+P353 PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou.
P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P310   Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO.
P403+P235 Skladujte na dobře větraném místě. Uchovávejte v chladu.
P501   Odstraňte obsah/obal podle státních předpisů.

Obsahuje: Voda; 7732-18-5; AQUA, Ethanol denaturovaný; 64-17-5; ALCOHOL DENAT. α-sulfo-ω-(dodecyloxy)poly(oxyethylen), sodná sůl; 9004-82-4; SODIUM LAURETH SULFATE, Amoniak, vodný roztok; 1336-21-6; AMMONIUM HYDROXIDE, Colour, Parfum, 1-Methyl-4-(1-Methylethenyl)Cyclohexena; 5989-27-5; LIMONENE, alkohol denat.

Ke stažení

doc DL-Okena Trim.doc 29 KB Ke stažení